www.ptstraining.in.th

 

 

 

การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน Succession Planning

วันที่   6 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00-16.00 น.โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท

 


 

การทำ Succession Planning เชิงรุกเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญๆ ได้มาก เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะรอพนักงานคนเก่งลาออกไปแล้วค่อยมาคิดหาคนทดแทน ซึ่งกว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาทดแทนได้ก็ยาก และบางทีก็ใช้เวลานาน

ดังนั้น การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากร เพื่อทดแทนตำแหน่งงานระดับต่างๆ ในองค์กรไว้โดยการค้นหาศักยภาพของพนักงาน และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในทิศทางที่ได้วางแผนไว้ โดยการกระทำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ มาทำงานในระดับต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารในองค์กร ที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความพร้อมตามความคาดหมายไว้ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถในการทำหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

 1. เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางการวางแผนและการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน
 2. เข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน
 3. วิเคราะห์และสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร

 

 

หัวข้อการอบรม 

 1. หลักการ ความหมายประโยชน์และความสำคัญของการทำ Succession Plan
 2. เข้าใจความแตกต่างของ Succession , Talent Management และ Career Path
 3. บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Succession Plan
 4. ความจำเป็นของการจัดทำ Succession Plan ในองค์กร
 5. องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน
 6. การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตำแหน่งงานและขั้นตอนของการวางแผน
 7. แนวทางการวิเคราะห์เพื่อค้นหา ความสามารถและพิจารณาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 8. กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสูง
 9. วิธีการประเมินเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ
 1. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDPs) สำหรับผู้ที่เป็น Successor

 

 

วิทยากร         ดร.กฤติน กุลเพ็ง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในสาขาธุรกิจก่อสร้าง /ธุรกิจโรงพยาบาล เช่น ปูนซิเมนตไทย รพ.กรุงเทพ รพ.บีเอ็นเอช ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และยังเป็นวิทยากรบรรยายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา/ตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม       พนักงานด้าน HR หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกสายงาน

 

ค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

4,000

280

(120)

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,500

245

(105)

3,640


 
Online:  5
Visits:  549,469
Today:  211
PageView/Month:  8,706