www.ptstraining.in.th

หลักสูตร   การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร-ผู้ประกอบการ

  วันที่ 16-17 พฤศจิการยน 2561

 เวลา 09.00-16.00 น.

                      โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok , พระราม 4 (MRT หัวลำโพง

หลักการและเหตุผล             

งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป  เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการนโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไรการวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ  ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง  ความสามารถในการชำระหนี้สิน  สมรรถภาพในการหากำไร และสมรรถภาพในการดำเนินงาน  หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งนโยบายการบริหารที่กิจการควรจะต้องปรับปรุง    ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
  2. เพื่อให้เห็นผลกระทบและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีต่อฐานะและผลประกอบการของกิจการ
  3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กำหนดแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
  4. เพื่อให้สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

 

1. การวิเคราะห์บริษัท-วิเคราะห์งบการเงิน

2. ทำไมงบการเงินถึงบอกเรื่องราวในอดีตและแนวโน้มในอนาคตได้

3. สมการบัญชี-ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงิน-งบแสดงฐานะการเงิน-งบกำไรขาดทุน-งบกระแสเงินสด

-      หลักการทางบัญชีเกณฑ์สิทธิ์ และหลักบัญชีคู่

-      การเข้าใจการทำธุรกรรมเบื้องต้น ซื้อ ขาย ค้างรับ ค้างจ่าย

4. เข้าใจธุรกิจและรายการสำคัญในงบการเงิน นัยที่สำคัญต่อธุรกิจ

-      ลูกหนี้การค้า และขาย

-      สินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย

-      เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

-      ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

-      เงินลงทุนระยะยาว

-      สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

-      เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-      เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้

-      ทุนและส่วนเกินทุน

-      กำไรสะสม

-      งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-      งบกระแสเงินสด

5. การอ่านและวิเคราะห์ในเบื้องต้นด้วยการมองภาพรวมและใช้สมการบัญชีเป็นพื้นฐาน

6. ข้อพิจารณาและ trick การอ่านงบการเงินธุรกิจประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่าง

-      Trading

-      Manufacturing

-      Finance

-      Services (Telecom Hospital)

-      Property and Contractors

 ระยะเวลาของการอบรม        2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม                 ไม่เกิน     20  คน

เหมาะกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ   อ่านงบแบบนักลงทุนที่ชาญฉลาด ไม่ใช่อ่านแบบนักบัญชี เข้าใจบัญชี เพื่อการลงทุน เพื่อเข้าใจธุรกิจ ไม่ใช่เข้าใจเพื่อเป็นนักบัญชี

 

วิทยากร อาจารย์สรรพงศ์  ลิมป์ธำรงกุล

การศึกษา                

ปริญญาโท บัญชีการเงิน (หลักสูตรผู้บริหาร)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีการเงิน  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์   CISA Level II   สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน (2544-ปัจจุบัน)

2556-ปัจจุบัน วิทยากรด้านบัญชีและการลงทุน

-      ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี บริษัทสถาพรมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

-      ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี บริษัทพัทยาฟู๊ดอินดัสตรี จำกัด

-      ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัทพรีไซส์ จำกัด

-      ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี บริษัทอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเมืองทอง จำกัด

-      ผู้เชี่ยวชาญการตรวจทานงบการเงิน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.)

-      คณบดี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี              

-      ปัจจุบัน          Accounting & Financial Adviser ให้คำปรึกษาทางบัญชีและการเงิน

อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายและอบรมหัวข้อทางการบัญชีและการเงิน ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ

 

ค่าสัมมนาท่านละ 6,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

 


 
Online:  1
Visits:  504,185
Today:  1,068
PageView/Month:  12,358