www.ptstraining.in.th

 

 

 

การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ (Service-minded for Service Excellence)

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรม Saint James สุขุมวิท 26 


 

 

“การให้บริการด้วยใจ”  คือ กุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ การทำหน้าที่ของพนักงานบริการนับเป็นตัวสะท้อนกลับคุณค่าของงานบริการได้เป็นอย่างดี  พนักงานที่ทำงานด้านการบริการจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรู้พฤติกรรม การทำความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ของตนเองต่องานบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทงานบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้คำพูดในการสื่อสารการบริการ การบริการด้วยความทุ่มเท ตลอดจนการสร้างสมรรถนะการบริการเพื่อธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) 

            +   มีความรู้ความเข้าใจในงานบริการ การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ 

       +   มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)  และมารยาทในการบริการไปปรับใช้ในงานได้

       +   มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียงเพื่อการสื่อสารในงานบริการ อย่างเหมาะสม

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

            +   ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ 

            +   พนักงานระดับปฏิบัติการที่ให้บริการลูกค้า 

 

 

หัวข้อเรียนรู้ :   

 ทำความเข้าใจลูกค้า

    -  ลูกค้าต้องการอะไรจากเรา (ลูกค้าภายใน/ลูกค้าภายนอก)

    -  ทำความเข้าใจความคาดหวัง และระบุความต้องการของลูกค้า  

   -  ทำไมลูกค้าจึงไม่กลับมาใช้บริการของเรา

ความสำคัญและคุณค่าของการให้บริการ (Service-minded) 

คุณลักษณะนิสัยของพนักงานที่ให้บริการด้วยใจ (Service-minded) โดยเรียนรู้และฝึกทักษะแต่ละด้านได้แก่ 

   1. ทัศนคติทางบวกต่องานบริการ

       - ความสำคัญของการมีทัศนคติทางบวกในงานบริการ

       - คุณลักษณะที่สะท้อนถึงการคิดทางบวกของพนักงานบริการ

   2. การสื่อสารในงานบริการ เพื่อเพื่อโน้มน้าวใจและ                    

      สร้างความสัมพันธ์  

       - ความสำคัญของการสื่อสารในงานบริการ

       - เทคนิคการสื่อสารในงานบริการที่ได้ผลดี พร้อมฝึกปฏิบัติ

   3. การแสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามมารยาทสังคม

       - ความสำคัญของบุคลิกภาพที่เหมาะสมในงานบริการ

       - การแต่งกาย เสื้อหา หน้า ผมในงานบริการ

   4. การจัดการอารมณ์ตนเองอย่างได้ผล

       - ความสำคัญของการจัดการอารมณ์ตนเอง

       - แนวทางการจัดการอารมณ์ตนเองเมื่อต้องให้บริการลูกค้า

   5. การรับมือและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเฉพาะหน้าได้

       - ทำไมลูกค้าจึงต้องร้องเรียน และธรรมชาติของการร้องเรียน

       - แนวทางการจัดการรับมือและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

 

วิทยากร (Trainer)   ดร.กิตติทัช เขียวฉอ้อน

ปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการและคุณภาพการให้บริการในหลายหลักสูตรได้แก่

· จิตสำนึกการให้บริการ

· เสริมทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ

· การสร้างงานบริการที่ประทับใจ

· บุคลิกภาพนักบริการ

· การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น

 

 

 

ค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 

3,800

266

114

3,952

จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

102

3,536

มา 3 ท่านจ่ายเพียงท่านละ

3,200

224

96

3,328 
Online:  3
Visits:  537,686
Today:  446
PageView/Month:  11,914