www.ptstraining.in.th

 

 

การประเมินผลการปฎิบัติงาน

(Effective Performance Appraisal)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

โรงแรมอไร้ซ

 


 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม : Course Outline

 

? การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักหรือบุคลากรทุกระดับขององค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากต่อทั้งองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งองค์กร เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือจุดได้เสียที่ทุกคนในองค์กรตั้งตารอคอยมาทั้งปี เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ จุดเริ่มต้นของจำนวนค่าจ้างที่จะได้ขึ้นในแต่ละเดือนหรือแต่ละวันในปีถัดไป จำนวนเงินโบนัสที่จะได้ ตำแหน่งงานที่ถูกใจ สวัสดิการบางส่วนที่เป็นตัวเงิน

?แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดนี้ผู้ประเมินขององค์กรส่วนมากไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือ องค์กรอิสระเกือบทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเหมือนกันคือ ใช้เวลาเล็กน้อยสั้นๆในการกาๆ ติ๊กๆ ตามแบบฟอร์มประเมินแล้วส่งไปให้พ้นๆตัว

? ดังนั้นการประเมินผลของทุกแห่งจึงมีอาการทางพฤตินัยออกมาเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ผู้ประเมินก็หนักใจ กลุ้มใจ เครียด จนบางคนถึงบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่ขอประเมิน ใครอยากจะประเมินก็เชิญเอาไปได้เลย ในขณะที่ฝั่งผู้ถูกประเมินการเกิดอาการไม่พอใจ โกรธ โมโห แค้นฝังใจแบบไม่มีวันจะญาติดีกันอีก จนกระทั่งบางแห่งก็มีการไปขูดหาเล็กท้าย สองตัว สามตัว ตามข้างรถยนต์ผู้ประเมิน

? กลายเป็นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วางระบบไว้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ ให้บุคลากรทั้งองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและพัฒนาตนเองมากขึ้นๆ เพื่อให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดี ให้เจริญขึ้นหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มีความสุข ความพึงพอใจ กับผลการประเมินในแต่ละปีแต่ละครั้งคือคนส่วนน้อยเพียงแค่ 10-20 % ส่วนที่เหลือกลับหมดแรงจูงใจได้แต่ทำงานไปเรื่อยๆ กับมีบางส่วนที่ออกอาการเชิงลบมากขึ้นๆตลอดไป

? จริงๆแล้วการที่จะเปลี่ยนหรือปรับ อาการเหล่านี้ในแต่ละองค์กรก็ใช่ว่าจะยากจนทำการปรับปรุงไม่ได้ หากว่าเรารู้เทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับ ต่างๆ ก็สามารถทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบการประเมินผลได้ ว่าทำแล้วทุกฝ่ายพอใจยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกประเมินที่ได้เกรดกลางๆหรือเกรดต่ำๆส่วนผู้ประเมินก็รู้สึกสบายใจ มีพลังที่จะโน้มน้าวชักจูงหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงฮึดสู้ที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร กับการทำงานของหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในฐานะผู้ประเมิน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณค่าจ้างหรือโบนัส

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็นเชิงบวก

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม และรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกประเมิน

 

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

 1. ข้อจำกัดของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเก่าที่ใช้ไม่ได้ผล
 2. หลักการและความสำคัญการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 3. แนวทางการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่มาปรับใช้ (PES : Performance Evaluation System)
 4. วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 5. ความสำคัญและรายละเอียดของ KPIs (Key Performance Indicators) ในการนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 6. ความสำคัญของ KPIs ในการนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลยุคปัจจุบัน
 7. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPIs และความสามารถขององค์กรและพนักงาน ครอบคลุมถึง ตัวชี้วัดระดับนโยบาย (Policy/Corporate KPIs) ตัวชี้วัดระดับบุคคล (JD : Job Description /JA : Job Assisignment KPIs) ตัวชี้วัดระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (CFM : Cross Functional Management KPIs)
 8. ขั้นตอนการนำ KPIs มาใช้ในการประเมินผลกับการวิเคราะห์หา KPIs ของหน่วยงานและตำแหน่งงานเพื่อนำไปสู่การบริหารทรัพยากรในอนาคต
 9. การควบคุมผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
 10. การนำคะแนนด้านวินัย พฤติกรรมบริการ ความประพฤติมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 11. ปัญหา/อุปสรรคที่มักพบในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและการประเมินผลงาน
 12. ปัญหาการจัดทำแผนงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด
 13. ปัญหาจากการไม่มีเครื่องมือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน และแม่นยำ
 14. ปัญหาแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินไม่สอดคล้องกับแนวคิดของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
 15. การใช้ความรู้สึกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลักถูกใจ แต่ไม่ถูกต้อง)
 16. การเชื่อมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสู่ระบบการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ เช่น การปรับค่าจ้าง โบนัส ฯลฯ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานขององค์กร
 17. เทคนิคการนำเครื่องมือมาใช้กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการ Implement ระบบ
 18. ขั้นตอนการนำเครื่องมือไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 19. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมิน
 20. ข้อควรระวังและสิ่งจำเป็นต้องมี ก่อนที่จะนำระบบประเมินผลงานมาใช้จริงในองค์กร
 21. ปัจจัยที่ช่วยให้ระบบการประเมินผลงานประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในองค์กร

 

วิทยากร  อ.พิชิต สุจริตจันทร

 

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยาย ชมวีดีทัศน์ ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก

2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง

3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง

 

 

 

ค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 

3,900

273

117

4,056

จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

105

3,640

มา 3 ท่านจ่ายเพียงท่านละ

3,300

231

99

3,432

 

 
Online:  1
Visits:  580,835
Today:  60
PageView/Month:  5,822