www.ptstraining.in.th

 

 

ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ  

(Working Skills for 4.0 that Drive Excellent result) 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรม Saint James สุขุมวิท 26 

 


 

ในโลกการทำงานยุคธุรกิจ 4.0  ทักษะความสามารถใหม่ ๆ ของพนักงานรับได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ แม้แต่งานประจำเช่นงาน Admin ก็นับว่าเป็นกำลังด่านหลังที่ต้องมีขีดความสามารถหรือ Competency อย่างสูงในการตอบสนองต่อหน่วยงานหลักของธุรกิจ  พนักงานที่ทำงานประจำเช่นข้างต้น จึงควรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการทำงานใหม่ ๆ เพื่อรองรับอนาคต  Global Human Capital Index 2017  ได้อธิบายไว้ว่าองค์กรยุคโลก 4.0 ในประเทศไทย และในหลายพื้นที่ทั่วโลก ต่างต้องการคนทำงานที่มีทักษะประสบการณ์ที่รองรับอนาคตของโลกการทำงาน หรือที่เรียกว่า Skills for Future  ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรที่จะต้องฝึกอบรมพัฒนา และต่อยอดทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะช่วยให้องค์กรสามารถธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจไว้ได้

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) 

+   มีความรู้ความเข้าใจในทักษะของการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0  

+    มีความรู้ความเข้าใจ สำรวจตนเองและฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0 ที่ได้เรียนรู้

+   แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งที่เข้าทำงานใหม่และมีประสบการณ์มาแล้ว 

 

 

หัวข้อการเรียนรู้ : 

1.  การคิดอย่างมีความหมายต่อธุรกิจ (Strategic Thinking)   

2. การรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (Technology Savvy)

3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์  (Communication & Interpersonal Skills)

-      ทำไมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่

-      เรียนรู้สไตล์การสื่อสสารที่หลากหลายของคนทำงาน   

-      ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน    

4.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)

-      ทำไปองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง

-      เราพบกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง   

-      การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับมุมมองตนเอง

5.  การมีทักษะหลากหลายในการทำงาน  (Flexible Skills)   

-      ทำไมองค์กรต้องการให้เรามีทักษะที่หลากหลายในการทำงาน   

-      สำรวจทักษะในการทำงานของเราและงานที่เชื่อมโยงกัน   

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ    

 

วิทยากร ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 

การศึกษาและวุฒิบัตร

 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ในงานวิทยากรและที่ปรึกษา

      วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ HR

       ประจำบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด (PTC) 

 

 

      วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระให้กับ

 

 

 

ค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,800

266

114

3,952

Early bird ชำระก่อนล่วงหน้า

3,400

238

102

3,536

 
Online:  4
Visits:  481,425
Today:  228
PageView/Month:  5,527