www.ptstraining.in.th

Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมอไร้ซ


 

หลักการและเหตุผล
           สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010 (ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ :
         ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy) และเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อ

หัวข้อการสัมมนา
   1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ
   2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010) รายละเอียดและแนวปฏิบัติ
             - EXW                - FAS                   - FOB               - FCA
             - CFR                 - CPT                  - CIF                 - CIP             
             - DAP                 - DAT                  - DDP              
   3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             - เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
             - เอกสารการขนส่งสินค้า (Transport Documents)
             - เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)
   4. เครื่องมือการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ (Payment Terms)
             - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Advance Payment or Cash)
             - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
             - การฝากขาย (Consignment)
             - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
             - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
   5. ประเภทของตั๋วเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
              - Documents Against Payment (D/P)
              - Documents Against Acceptance (D/A)
   6. ผู้นำเข้า-ส่งออก มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไร
   7. ประเภทของรายละเอียด Letter of Credit (L/C)
               - Revocable L/C
               - Irrevocable L/C
   8. ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิด Letter of Credit
   9. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของวิธีการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
 10. ความรู้เกี่ยวกับ UCP600 
 11. ตัวอย่างของการเปิด Letter of Credit และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร       อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์
ที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.
อดีตผู้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจส่งออกนำเข้า ศูนย์สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติของบริษัทส่งออก ผู้รับผิดชอบ Logistic บริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนักงานธนาคารด้านต่างประเทศ

วิธีการสัมมนา     บรรยาย กรณีศึกษา (Case Study)

 

     (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ชำระหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระก่อน

3,500

245

(105)

3,640

Pro สมัคร 3 ท่านๆละ 3,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

 

 
Online:  4
Visits:  537,680
Today:  440
PageView/Month:  11,907