www.ptstraining.in.th

หลักสูตร  ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่ 

  วันที่ 19 มกราคม 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567


       เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรม Grand Mercure Bangkok Artrium

 

 


 

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์ 

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐาน ที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และถือว่าเป็นหน่วยสนับสนุนที่สำคัญมากๆ ต่อกิจกรรมของบริษัทฯถ้าพิจารณาจากเนื้องานแล้ว จะเห็นว่า งานจัดซื้อจะต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกับ :  งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) / งานวิศวกรรม (ต้องรู้ทางเทคนิค) /งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) / งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) / งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)แล้วยังต้องมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงอีก ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจัดซื้อ / หน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ ที่ได้แก่ : การคัดเลือกผู้ขาย , การต่อรองกับ supplier , การทำ Cost Deduction, การทำ Alternative Source ,  การสร้างเครื่องมือในงานจัดซื้อ (Purchasing Tooling)

เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานจัดซื้อ จะต้องมีความรู้ในงานจัดซื้ออย่างครบถ้วน และยังต้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นให้ได้ และจะต้องไม่กลายเป็นจัดซื้อแบบตรายาง (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี และจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน ทำงานได้ตามที่คาดหวัง (สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ดีเยี่ยมได้อย่างไร)การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเอาเจ้าหน้าที่เก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและเร็วที่สุด  ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง   เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า  ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้น งานจัดซื้อ ครบในทุกมิติ  :

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 

1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)
Ø  เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)
Ø  หลักการเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)  P/S/B
Ø  แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Guideline) 6R
 
 2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main duty of Purchasing)
Ø  การคัดเลือกผู้ขาย  (Supplier Selection)
Ø  การอนุมัติผลิตภัณฑ์ (Product Approval)
Ø  การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
Ø  การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)
Ø  การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)
 
3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)
Ø  การติดตามงาน (Follow up Order)
Ø  พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)
Ø  การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control)
Ø  การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)
Ø  การใช้ Package Program for Purchasing  (ERP/MRP)
 
4. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ  (Purchasing Ethics)
> Ethics ถือเป็นกุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ
 
5 .แนวคิดและวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ :
Ø  การบริหาร Supplier ที่อยู่ต่างประเทศ และในประเทศ
Ø  การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใน เช่น ผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, แผนกช่าง/วิศวกรรม , แผนกบัญชี
Ø  การสัมภาษณ์งาน เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
@ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Ø  ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ
Ø  พนักงานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ
Ø  พนักงานจัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor
Ø  พนักงานเก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน
วิทยากร : อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย 
(B.A ,M.MBA,…) ประสบการณ์ในงานจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี ในเรื่อง Purchasing Route / Procurement /  
BOI & 19 Bis / Import & Export  / Logistic (ERP /MRP)

อัตราค่าลงทะเบียน 

                   (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม อาหารกลางบุฟเฟต์ วุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ค่าอบรม 1 ท่าน (Onsite)

3,900

273

117

4,056

ค่าอบรม Online 1 ท่าน

3,000

210

90

3,120

 

 

วิธีการสัมมนา 

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

จำนวนคนเข้าอบรม  ไม่เกิน 20  คน

 

 

  
Online:  2
Visits:  909,518
Today:  521
PageView/Month:  1,647