www.ptstraining.in.th

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26


 

 

หลักการและเหตุผล 

การเจรจาต่อรองเป็น สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น นั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมา แน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเจรจาต่อรองก็เป็นได้ โอกาสของการเจรจาต่อรองที่จะเกิดการ Win-Win จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง หากทักษะและต้นทุนที่มีในองค์กรของทั้งสองฝ่ายไม่ไกล้เคียงกันจริงๆ

ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้นำไปใช้ปฏิบัติจำเป็นต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่ผู้นำไปใช้ปฏิบัติจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารในการบริหารจัดการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา  ดังนั้นทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองจึงเป็นทักษะที่สำคัญในโหมดของการแข่งขันเชิงธุรกิจการค้า การทำธุรกรรมต่างๆ การทำสัญญาต่างๆ การขาย การบริการ เป็นต้น

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการเจรจาอย่างมืออาชีพนี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการสื่อสารและการเจรจาให้เกิดขึ้นอย่างเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และอิงจากทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

                                 “สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง”

 

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ โน้มน้าวใจ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้วิธีคิดต่อการเจรจาต่อรองไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดผล

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 

วิทยากร  อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 

 

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

  1. การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
  2. เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
  3. ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

 

สไตล์การสอนของวิทยากร

a  Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)

a  Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)

a  Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบ Interactive

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

a  ผู้จัดการ

a  หัวหน้างาน

a  พนักงาน

¨     

¨     อ้ตราค่าสัมมนา/1 ท่าน

¨                (รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

    Early Bird ชำระล่วงหน้าภายในวันที่  15  

3,600

252

(108)

3,744

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  4
Visits:  580,832
Today:  57
PageView/Month:  5,819