www.ptstraining.in.th

 

 

 

Analytical Thinking skills for Problem Solving

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26


 

1. หลักการและเหตุผล 

Harvard business school ได้เขียนไว้ว่า “อันที่จริงแล้วบริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องคุณภาพกับบริษัทคู่แข่ง บริษัทไม่ได้แข่งขันเรื่องการส่งมอบกับบริษัทคู่แข่ง แต่บริษัทกำลังแข่งขันเรื่อง mindset ของพนักงานกับคู่แข่งต่างหาก” ดังนั้น mindset ของพนักงานจึงเป็นตัวกำหนดความสามารถขององค์กร หรืออาจจะเรียกได้ว่า Smart organization = Smart boss + Smart employee

วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงโลกของ Edward Deming มีมาช้านานคือ P-D-C-A ที่แปลว่า Plan-Do-Check-Act (Analysis) แต่จุดอ่อนในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องที่เป็นจุดวิกฤตที่สุด ที่ไม่สามารถหมุนวงล้อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ก็คือ Analysis skills ของพนักงาน

หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

Course นี้มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบ Lean ที่กำลังใช้กันทั่วโลกอย่างแพร่หลาย

Analytical thinking skills for problem solving จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาอีกด้วยว่า “ทำไมพนักงานไม่ค่อยคิด” อันมีสาเหตุจาก วัฒนธรรมองค์กร เกิดจาก Leadership และเกิดจาก management behavior การปรับเปลี่ยน mindset และวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มกำไร และสามารถจะขยายธุรกิจได้ 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของจุดอ่อนในการคิดวิเคราะห์ และวิธีการปรับปรุง

2. ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ส่งเสริมสอดคล้องในการคิดวิเคราะห์

3. เพื่อให้องค์กรผู้เข้าสัมมนาเป็น Smart organization with smart employees

4. ผู้เข้าสัมมนาได้ยกระดับขีดความสามารถการคิดแบบ Analytical thinking

5. พนักงานขององค์กรผู้เข้าสัมมนาเป็น Trainer พนักงานในองค์กรให้เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

6. เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนามีขีดความสามารถมากกว่าคู่แข่งขัน

 

 

3. หัวข้องานสัมมนา

3.1. นิยามของ Analytical thinking skills for problem solving

3.2. วิธีการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา Analytical thinking

 1. รูปแบบของ Thinking และระดับของ Thinking
 2. การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ดุลยพินิจ
 3. การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้วิจารณญาณ
 4. 10 ปัญหาสาเหตุที่พนักงานไม่คิดวิเคราะห์
 5. Comfort zone มุมสบายของงพนักงานคืออะไร
 6. การเปลี่ยน Mindset
 7. เล่นปิงปอง โยนปัญหา ซุกซ่อน ปกปิดปัญหา
 8. Iceberg of ignorance ภูเขาน้ำแข็งของความไม่รู้ข้อมูลจริง
 9. ทักษะการคิดแบบต่างๆ
 10. นิสัยการคิด 9 อย่าง
 11. ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์ และ การคิดแบบไม่วิเคราะห์
 12. วงจรความคิดแบบ DIAA (Data-insight-action-assessment)
 13. Element of thought  ส่วนย่อยๆของความคิด
 14. กรวยกลั่นความคิด Funnel of innovation
 15. ทฤษฏีคนคิดแบบหมวก 6 สี Six thinking hats
 16. Model การสร้างวิธีคิดแบบใช้วิจารณญาณ
 17. ทักษะการคิดชั้นสูงของ บลูม

          3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน

 1. ปัญหา การนิยามปัญหา
 2. การกำหนดสมมติฐาน
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูลของปัญหา
 4. การทำการวิเคราะห์ปัญหา
 5. การสร้างมาตรการแก้ไข-ป้องกัน

          3.4 เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา

 1. Benchmarking หรือการเทียบระดับตัวชี้วัดกับคู่แข่ง
 2. SWOT analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม
 3. Force field analysis แรงผลักดันในการเปลี่ยน และ แรงต่อต้านการเปลี่ยน
 4. Cost benefit analysis การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เทียบกับ ประโยชน์ที่ได้รับ
 5. Impact analysis การวิเคราะห์ผลกระทบ
 6. Pareto chart การวิเคราะห์เพื่อหา Top 3 problems

         3.5 Root cause analysis การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้าของปัญหา

 1. How-How analysis
 2. ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify)
 3. RACI (Responsible person-Accountable-Consulting-Inform)

 

 

 วิทยากร  อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และผู้เชี่ยวชาญระบบ Lean ในระดับสากลซึ่งเป็นที่ปรึกษาในเอเซียอยู่หลายประเทศ อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้จัดการฝ่าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งลีน ล่าสุดอาจารย์ทำงานเป็น Vice President Lean Management ของบริษัท Singapore ในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม

อาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สถาบัน Kaizen ในประเทศไทย

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 1 ท่าน 

                              (รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย อาหารกลางวัน Coffee Break และ วุฒิบัตร )

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา / 1 คน

3,500

245

(105

3,640

 

 
Online:  4
Visits:  815,437
Today:  46
PageView/Month:  1,600