www.ptstraining.in.th

Signature Courses Production Planning & Control เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่่าด้วยหลัก 3MU การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส และ ไคเซ็น

เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงานระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย POKA-YOKE Problem Solving  -Decision Making Service Mind in Action
ปฎิบัติการ บริการจากใจ
การจัดการคลังสินค้าและสต็อค
สมัยใหม่.docx-Public
การบริหารงานขนส่ง

      
 
Systematic Thinking

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์


หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสูตรที่แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน ปัญหาที่ว่ายากและซับซ้อนจะถูกแยกส่วนออกมาให้เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้.

 

        Finance for Non-Finance Manager

        อาจารย์พลกฤต โสลาภากุล
       
         จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้ ต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมโดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

 

 

       Supervisory Skills

       ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

 

      หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” 

การบริหารงานขนส่ง

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี 

การจัดการคลังสินค้าและสต็อคสมัยใหม่

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

Signature Coursesการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ-Production Planning & Control7 Waste for Cost Reductionการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย 7 QC ToolsProblem Solving
-Decision Making-Public
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCCCost Reduction

   การดำเนินกิจกรรม QCCอย่างมีประสิทธิภาพ

Effectiveness QCC by Small group activity

Organization Awareness


เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 8D และ Why Why Analysis

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด ด้วย Poka-Yoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต

อบรม ด้าน “การปรับปรุงกระบวนการผลิต / การลดต้นทุน คุณภาพ / วิศวกรรม/ความปลอดภัย”

 1. Production Planning & Control
 2. การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ : Effectiveness QCC by small group activity
 3. เทคนิคและทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC
 4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen : Continue improvement by Kaizen activity
 5. การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen
 6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน
 7. Poka Yoke & Visual control : การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด (Zero-Defect by PokaYoke)
 8. การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต : 7 Wastes for cost reduction
 9. การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools : QC 7 Tools for cost reduction
 10. Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ : Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement
 11. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต : Efficiency and Productivity Improvement
 12. หลักสูตรอบรม TPM : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 13. กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต  (5S for Productivity Improvement)
 14. การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน
 15. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance
 16. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
 17. TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
 18. การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 19. เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 20. การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
 21. หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
 22. หลักสูตร กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
 23. หลักสูตรอบรม การทดสอบชิ้นงานพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 24. อบรมหลักสูตร Basic IMDS : International Material Data System
 25. อบรมหลักสูตร Advance IMDS : International Material Data System
 26. การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T
 27. อบรมหลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
 28. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)
 29. ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน(Principle of Geometry Dimensional and Tolerance : GD&T)
 30. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 31. หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why
 32. การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ Statistical Process Control (SPC)
 33. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Failure Mode and Effects Analysis) (DFMEA 4th Edition)
 34. หลักสูตรอบรม : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement
 35. หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Small Group Activity
 36. หลักสูตรอบรม QC 7 Tools: เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด
 37. หลักสูตร เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 38. การบริหารการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 39. การวางแผน การควบคุม และการลดต้นทุนการผลิต
 40. Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
 41. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน สำหรับงานด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 42. การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของ จป.หัวหน้างาน สู่มืออาชีพ
 43. การลดอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยใช้เทคนิค KYT
 44. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Work Safety
 45. การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต
 46. ISO 9001 /ISO 14001/ IATF 16949 : 2016
 47. Risk Management for Iso 9001 : 2015
 48. Risk Management for ISO 14001 : 2015
 49. Context of Organization for ISO 14001: 2015 
 50. IATF 16949 : 2016 Introduction & Implement
 51. IATF 16949 : 2016 Internal Audit
 52. Advanced Product Quality Planning (APQP) ฿ Production Part Approval Process
 53. FMEA new version
 54. Measurement System Analysis : MSA : 4th Edition
 55. Statistical Process Control : SPC การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
 56. Root Cause Analysis
 57. Problem Solving by Data Analysis
 58. Problem Solving by 8D
 59. สุดยอดการลดต้นทุนด้วย Lean ฿ Kaizen
 60. CQI Special Process CQI 9 , 10 , 11 , 12 , 15 , 17, 19 , 23 , 27
 61. Daily Management
 62. Lean Management

 

  

penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat. Morbi nunc odio.

Morbi nunc odio, luctus a, lorem.


การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
หลักสูตร เทคนิคการป้องก้นความผิดพลาดด้วย Poka-Yoke

  POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ 
     YOKE คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือ Poka Yoke
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง


หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา ด้วย 8D และ Why Why Analysis

 

Nulla feugiat. Morbi nunc odio.

Sed in lacus scig.
aliquet. Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adipisicing dolore
ipsum dolor magna
cillum nulla pariatur.
Excepteur occaecat
cupidatat non proident
sunt culpa qui officia
deserunt mollit laborum.

Morbi nunc odio, luctus a, lorem.

Pellentesque sed dolor fermentum nisl. Mauris accumsan nulla vel diam. Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. nascetur ridiculus mus. Nulla feugiat. Morbi nunc odio, gravida at, cursus nec, luctus a, lorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP & PPQP)

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์


 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  2
Visits:  899,256
Today:  161
PageView/Month:  2,975