www.ptstraining.in.th

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ นอกเหนือจากการผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทาง      ที่องค์กรได้วางไว้ สิ่งหนึ่งที่นักบริหารมักประสบอยู่คืออุปสรรคและปัญหา ซึ่งมีทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่คาดไม่ถึง     นักบริหารจึงจำเป็นต้องลงมือ “แก้ปัญหาและตัดสินใจ” อะไรบางอย่าง แต่บ่อยครั้งที่เป็นการแก้ปัญหาแบบ “สัญชาตญาณ” หรือ “แก้ไม่ตรง” ทำให้ปัญหานั้นหายไปเพียงชั่วคราว แล้วกลับมาเกิดขึ้นอีก และเกิดผลกระทบกับงานอื่นตามมาจนส่งผลเสียหายมากมาย

ดังนั้น “หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)” คือ กุญแจดอกสำคัญที่ไขก๊อกการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนงานเชิงป้องกัน กระบวนการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม …

 • สามารถนำหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงาน
 • สามารถประเมินสถานการณ์ของปัญหาที่เผชิญอยู่ว่าควรแก้ไขและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 • สามารถคิดวางแผนเชิงป้องกันปัญหาและความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

 

 

หัวข้อฝึกอบรม 

 • สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ง่ายอย่างที่คิด
 1. ปัญหาของคน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับคน ไม่ให้ปัญหาเกิดปัญหาด้านอารมณ์
 2. ปัญหาของงาน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับระบบงาน เงื่อนไข เป้าหมายของงานที่ขัดแย้งกัน
  1. ในแต่ละฝ่ายงาน
  2. ปัญหาของสถานการณ์ : เรียนรู้วิธีการจัดการกับข่าวลือ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดปัจจุบันทันด่วน
 • กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 4 ขั้นตอน

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยหลักการ E-I-P พร้อมกรณีศึกษา

 - วิเคราะห์เหตุการณ์ (Event)

 - ลำดับความสำคัญ (Importance)

 - กระบวนการที่ใช้ (Process)

2. การวิเคราะห์การแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา

 - กำหนดปัญหา

 - วิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา

 - ค้นหาสาเหตุของปัญหา

 - การแก้ปัญหา

 - การติดตามผล

3. กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน พร้อมเครื่องมือและฝึกจากกรณีศึกษา

 - กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์

 - กำหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ

 - สำรวจทางเลือก

 - ประเมินทางเลือก

 - การตัดสินใจเลือก

4. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น (เชิงป้องกัน) 4 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา

 - กำหนดแผนปฏิบัติงาน

 - ระบุปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น

 - การป้องกันและแผนสำรอง

 - การทบทวนแผนและซักซ้อม

 • สรุปหลักการและแนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • แถมด้วยเทคนิคการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน
 • สุดยอดหลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
 • เกมหรือกรณีศึกษา : ที่ออกแบบไว้แล้วหรือออกแบบตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาฝึกอบรม            1 วัน  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 • พนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ 

วิธีการฝึกอบรม                  บรรยาย (Lecture) เกม (Game) กรณีศึกษา (Case Study) และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

Read more...

 
Online:  2
Visits:  899,260
Today:  165
PageView/Month:  2,979