www.ptstraining.in.th

หลักสูตร Course:

Problem Solving & Decision Making

การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

โรงแรมไอบิส นานา


หลักการและเหตุผล


ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ นอกเหนือจากการผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทาง ที่องค์กรได้วางไว้ สิ่งหนึ่งที่นักบริหารมักประสบอยู่คืออุปสรรคและปัญหา ซึ่งมีทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่คาดไม่ถึง นักบริหารจึงจำเป็นต้องลงมือ “แก้ปัญหาและตัดสินใจ” อะไรบางอย่าง แต่บ่อยครั้งที่เป็นการแก้ปัญหาแบบ “สัญชาตญาณ” หรือ “แก้ไม่ตรง” ทำให้ปัญหานั้นหายไปเพียงชั่วคราว แล้วกลับมาเกิดขึ้นอีก และเกิดผลกระทบกับงานอื่นตามมาจนส่งผลเสียหายมากมาย

ดังนั้น “หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)” คือ กุญแจดอกสำคัญที่ไขก๊อกการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนงานเชิงป้องกัน กระบวนการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์

 • สามารถนำหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงาน
 • สามารถประเมินสถานการณ์ของปัญหาที่เผชิญอยู่ว่าควรแก้ไขและตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 • สามารถคิดวางแผนเชิงป้องกันปัญหาและความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

หัวข้อฝึกอบรม


 • สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ง่ายอย่างที่คิด
  • ปัญหาของคน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับคน ไม่ให้ปัญหาเกิดปัญหาด้านอารมณ์
  • ปัญหาของงาน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับระบบงาน เงื่อนไข เป้าหมายของงานที่ขัดแย้งกัน
   • ในแต่ละฝ่ายงาน
   • ปัญหาของสถานการณ์ : เรียนรู้วิธีการจัดการกับข่าวลือ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดปัจจุบันทันด่วน
 • กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 4 ขั้นตอน
  • การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยหลักการ E-I-P พร้อมกรณีศึกษา
   • วิเคราะห์เหตุการณ์ (Event)
   • ลำดับความสำคัญ (Importance)
   • กระบวนการที่ใช้ (Process)
  • การวิเคราะห์การแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา
   • กำหนดปัญหา
   • วิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา
   • ค้นหาสาเหตุของปัญหา
   • การแก้ปัญหา
   • การติดตามผล
  • กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน พร้อมเครื่องมือและฝึกจากกรณีศึกษา
   • กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์
   • กำหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ
   • สำรวจทางเลือก
   • ประเมินทางเลือก
   • การตัดสินใจเลือก
  • กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น (เชิงป้องกัน) 4 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา
   • กำหนดแผนปฏิบัติงาน
   • ระบุปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
   • การป้องกันและแผนสำรอง
   • การทบทวนแผนและซักซ้อม
 • สรุปหลักการและแนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • แถมด้วยเทคนิคการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน
 • สุดยอดหลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
 • เกมหรือกรณีศึกษา : ที่ออกแบบไว้แล้วหรือออกแบบตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : พนักงาน หัวหน้างาน และ ผู้จัดการ

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย (Lecture) เกม (Game) กรณีศึกษา (Case Study) และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ  น้อยสำลี

สถานที่  : Ibis Nana Hotel Bangkok (BTS นานา) สุขุมวิท ซอย 4


อัตราค่าสัมมนา : Normal  3,800 บาท / 

Early Bird 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330


 
Online:  1
Visits:  899,261
Today:  166
PageView/Month:  2,980