www.ptstraining.in.th

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหาร

สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and AnalyzeFinancial Statements for Non-financeหลักการและเหตุผล


ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิตสินค้า การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านอื่น ๆ

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ


วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


Training Schedule


 • 08.30-09.00 น. | ลงทะเบียน
 • 09.00-16.30 น
  • สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
  • บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
  • โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น
  • ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล
  • การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน ผ่าน Workshop ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
  • การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Common Size และ Trend Analysis ผ่านงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
  • ความเข้าใจในกระแสเงินสด และการนำไปใช้
  • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
  • Work Shop เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 30 คนรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

 
Online:  2
Visits:  899,239
Today:  144
PageView/Month:  2,958