www.ptstraining.in.th

Supervisory Skills

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานหลักการและเหตุผล


หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน การประสานงาน แรงงานสัมพันธ์และผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก หาก “หัวหน้างาน” ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทั้งเรื่องทักษะการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานซึ่งรวมไปถึงกรอบความคิด ( Mind set) ที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ทำให้มีผลเสียอย่างมากต่อองค์กรและหน่วยงานนั้นๆ

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้กับบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่ กรอบแนว คิด (Mind set) ทัศนคติ (Attitude) การรู้จักตนเอง (Self-Approach) และเทคนิคการทำงาน (Supervisory Techniques) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะที่ดีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารและองค์กร


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


 • เพื่อให้เข้าใจ กรอบแนวคิด (Mid set) ของการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร
 • เรียนรู้และเข้าใจในคุณลักษณะ, สภาวะ, และพฤติกรรมของหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาและแนวทางการทำงานร่วมกันตามพฤติกรรมชี้บ่งของตนเองและลูกน้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้และนำกฎแห่งการเป็น “หัวหน้างานอาชีพ” ไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

เนื้อหาการอบรม


 • กรอบแนวคิด (Mind set) ของการเป็นหัวหน้างาน
 • ความสำคัญของ “หัวหน้างาน” ในองค์กร
 • บทบาทและหน้าที่สำคัญของหัวหน้างานในองค์กร
 • ความเป็น “ หัวหน้างานมืออาชีพ” เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต
 • แบบอย่างพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
 • พฤติกรรมและลักษณะนิสัยแห่งความล้มเหลวของหัวหน้างาน/ Workshop
 • รู้จักสถานภาพของเรา (หัวหน้างาน อยู่ตรงไหนในองค์กร)
 • สุดยอดทักษะการทำงานของหัวหน้างานมืออาชีพ
  • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทักษะ “การสอนงาน” ที่หัวหน้าทุ่มเทและลูกน้องเข้าใจ / WORKSHOP
  • ทักษะการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงาน
  • ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ / WORKSHOP
  • วิเคราะห์ปัญหาแบบกลุ่ม
  • แนวทางCoaching ลูกน้องเพื่อแก้ไขปัญหา
   • ทักษะการ“ทำงานเป็นทีม” ที่มีประสิทธิภาพ/ WORKSHOP
   • สรุปแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


หัวหน้างานระดับหน่วย ผู้ช่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ทุกระดับในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution

 
Online:  1
Visits:  906,809
Today:  15
PageView/Month:  2,512