www.ptstraining.in.th

Modern Human Resources Officer

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
หลักการและเหตุผล


ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี เจ้าหน้าฝ่ายบุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยงานอบรม งานจัดจ้าง จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิงเป็นต้นจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ

การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงาน เข้าใจองค์กร ต้องทำหน้าที่พร้อมๆ กันใน 2 บทบาทแทนนายจ้าง และลูกจ้าง

ในการอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร


Who Should Attend


พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างพลังในการดึงความสามารถ และศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม


Training Schedule : 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.30 น

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารและ องค์กรปรารถนา
 • คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่
 • Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ
 • เรียนรู้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานงานทรัพยากรบุคคลตามที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง
  • งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
  • งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง
  • งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง
  • การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
  • งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป
  • สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้
  • การประชาสัมพันธ์ในงานด้าน HR
  • เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาด การสาย การลาออก และอื่น ๆ
  • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร
  • เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้
  • สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วิทยากร : ดร.ชัชวาลย์ อรวงศ์ศุภทัตระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่  : Jasmine city  Hotel Bangkok (Sukhumvit 236) 
วันที่      : 21 สิงหาคม 2562  (09.00-16.00 น.)

อัตราค่าสัมมนา :

Normal ทั่วไป 3,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

 

 

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

 
Online:  1
Visits:  803,301
Today:  21
PageView/Month:  4,001