www.ptstraining.in.th

Production Planning & Control

 

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รุ่นวันที่ 23 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

รุ่นที่ 24 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมจัสมินซิตี้  สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ



 

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

            จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

         • ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)

 

     2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ

         • ประเภทของการพยากรณ์

         • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

         • กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล

 

     3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

         • กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

         • การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

         • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ

 

     4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

         • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

         • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

   

  5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

         • ระบบของ MRP

         • ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

    

6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม

         • เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

         • เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

 

     7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         • การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

 

     8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT)  และระบบแบบลีน (Lean)  ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และเป็นวิทยากร-ที่ปรึกษา Lean 6 Sigma ระดับนานาชาติ อยู่หลายประเทศในขณะนี้ อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้จัดการฝ่าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งลีน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างานระดับหน่วย ผู้ช่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ทุกระดับในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรได้ที่นี่

Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน 

(รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย )

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ค่าสัมมนาราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา / 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,692

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,300 บาท

 

 

 
Online:  1
Visits:  752,859
Today:  139
PageView/Month:  4,683