www.ptstraining.in.th

 

 

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่  7 (2562)
และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
 

โดย อ.สัจพล ส่งสมบุญ (อ.แชม)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น.

 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23


 

 

เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม :
1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


เนื้อหาการฝึกอบรม :
ภาคเช้า

ประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 :

 

 

ภาคบ่าย 

ประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR จำเป็นต้องรู้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงาน

 


หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม            :
 หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
                    - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

                    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

Early Bird  ท่านละ 3,500 บาท

 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

 

 

 

 

อัตราค่าอบรม 1 ท่าน 

 (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

 Normal ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

 

 
Online:  2
Visits:  610,517
Today:  266
PageView/Month:  10,236