www.ptstraining.in.th

 

 

Online กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เวลา 13.00-17.00 น.

 

 

เรียน ONLINE : ผ่านโปรแกรม ZOOM พูดคุยเห็นหน้ากันแบบสดๆ

หมายเหตุ : สมัครใช้ ZOOM ฟรี ตาม Link : https://zoom.us/

เหมาะสำหรับ :
 เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?
  • เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ไข-เปลี่ยนแปลง สภาพการจ้าง

 

1. นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย บังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

-       ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้าง 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

2. นายจ้าง มีสิทธิเรียก-รับเงินประกัน การทำงานกับลูกจ้างมีกรณีใดบ้าง..?

-       ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานที่เรียก-รับเงินประกันได้ 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 

3. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้างได้กำหนดขึ้น มีกรณีใดบ้าง..?

-       ยกตัวอย่าง สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 

4. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?

-       ยกตัวอย่าง ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นร่วมกัน 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

5. กรณีนายจ้างมีนโยบาย-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก สภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

-       ยกตัวอย่าง  การเปลี่ยนแปลง สวัสดิการ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

6. กรณีลูกจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ต้องดำเนินการอย่างไร..?

-       ยกตัวอย่าง  การเปลี่ยนแปลง 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

7. นายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันกำหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวันละ2 ชั่วโมงรวมกับค่าจ้างในแต่ละวันทำได้ไหมเพราะอะไร..?

-       ยกตัวอย่าง การทำงานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

8. นายจ้างมีนโยบาย-ลดค่าจ้าง-ลดสวัสดิการ-ลดค่าเดินทาง ทำได้ไหม – เพราะอะไร..?

-       ยกตัวอย่าง  สิ่งที่นายจ้างกำหนด 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

9. จ้างแรงงานต่างด้าวจ่ายค่าจ้าง-จ่ายสวัสดิการให้ได้รับน้อยกว่าแรงงานไทยนายจ้างทำได้ไหม…เพราะอะไร..?

-       ยกตัวอย่าง การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

10. นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นบางส่วน30วันเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

-       ยกตัวอย่าง การแจ้งภาครัฐ-การแจ้งลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 

 

 

หมวด : 2 การพิจารณาความผิด เพื่อลงโทษทางวินัย

11. ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนร่วมงาน-ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

12. ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ-ด่าผู้บังคับบัญชา-ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์-ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การใช้ข้อความต่างๆ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

13. กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐกำหนดไว้จะมีความผิดอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง ความผิดที่ได้รับทางแพ่ง-อาญา  พร้อมคำอธิบาย

14. ลูกจ้างชอบ มีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตน 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

15. ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การดื่มหรือการเสพ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

16. กรณีลูกจ้างลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นายจ้างจะแก้ปัญหาอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติ-การลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

17. หัวหน้างาน อนุมัติการลาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายจะมีความผิดอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การอนุมัติการลาต่างๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

18. ปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างต่างๆทำผิดวินัยบ่อยๆมาจากอะไร..?

ยกตัวอย่าง จุดอ่อนที่เกิดขึ้น 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

19. กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงาน 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

20. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างหรือไปทำงาน-ไปถือหุ้นหรือไปทำธุรกรรมต่างๆ

กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 

21. ความผิดที่ผู้บริหาร-หัวหน้างานเป็นผู้ลงโทษทางวินัย เป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

22. ความผิดที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

23. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นหนังสือเตือนหรือสั่งพักงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดที่ยังไม่ทำให้เสียการปกครอง  พร้อมคำอธิบาย.

หมวด 3: การออกหนังสือเลิกจ้าง และการป้องกันมิไห้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง

24. การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งจะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  พร้อมคำอธิบาย

25. เมื่อเกิดปัญหามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กรมีพนักงานชุมนุมในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก ตรวจสอบพบว่านายจ้างได้รับความเสียหายนายจ้าง เลิกจ้างเป็นบางคนทำได้ไหม…เพราะอะไร..?

-       ยกตัวอย่าง การก่อม๊อปเถื่อนหรือการชุมนุมในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

26. ลูกจ้างปฏิบัติงานทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-ไม่จ่ายเงินประกันการทำงานคืนให้ ทำได้ไหม…เพราะอะไร..?

-       ยกตัวอย่าง การทำผิดในกรณีต่างๆแล้วออกจากงานไป  พร้อมคำอธิบาย

27. ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงในระหว่างที่นายจ้างสอบสวนความผิดได้ไกล่เกลี่ยให่ลูกจ้าง

ลาออกจากงานเพื่อป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังต้องบันทึกข้อตกลงอย่างไร..?

  • ถาม - ตอบ - แนะนำ - ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า 

 

อัตรา การลงทะเบียนสัมมนา ONLINE

• อัตราพิเศษท่านละ 1,900 บาท (จากปกติ 2,500)
• ราคานี้ไม่รวม VAT 7%
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

?? ขั้นตอนการสมัครเรียนกฎหมายแรงงาน Online in ZOOM :

1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE
2. ชำระเงินและแนบหลักฐานมาพร้อมกับการลงทะเบียน
3. รอรับ Email ยืนยันภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียนแล้ว
4. สมัคร Zoom Account ตาม Link : https://zoom.us/

 

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม ) 

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท

   

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  1.5 %

ราคาสุทธิ 

ค่าอบรม 1 ท่าน

1,900

133

(57)

1,976

Download หลักสูตรได้ที่นี่

 

 
Online:  2
Visits:  803,277
Today:  99
PageView/Month:  3,977