www.ptstraining.in.th

 

 

กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00-16.00 น.

 โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น ฺ(หัวลำโพง)


 

 

 

หัวข้อสัมมนา

            ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน
            กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสมตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาต่างๆๆ

 

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้เพื่อความถูกต้องในการปฎิบัติ

     กำหนดโดยข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพการจ้างในการทำสัญญา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามกฎหมายแรงงาน

3. วัน เวลาทำงานเวลาทำงานปกติ เวลาพัก  วันหยุดประจำสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาอย่างไร

? การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน และต่อสัปดาห์

? นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานติดต่อกัน กี่ชั่วโมง

? การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอมนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

? การจัดวันหยุดประจำสัปดาห์จะต้องหยุดอย่างไร? จำนวนเท่าไหร่?

? หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณี และจำนวนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย

? วันลามีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? และมีสิทธิอย่างไร?

4. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปี 2560 มีอะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยน

5. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?

? ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

? การออกหนังสือเตือน จะต้องดำเนินการอย่างไร?

? หลักเกณฑ์การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร?

6. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

? หลักเกณฑ์ใหม่ กรณีเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

? หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่

 

 

 

 

อัตราค่าอบรม 1 ท่าน 

 (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

 Normal ค่าอบรม 1 ท่าน

4,000

280

(120)

4,160

Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

 

 
Online:  9
Visits:  481,345
Today:  148
PageView/Month:  5,437