www.ptstraining.in.th

 

 

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหาร ควรรู้  

                                                                               (HR Law Updated : 2020)

 

โดย อ.สัจพล ส่งสมบุญ (อ.แชม)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00-16.00 น.

 โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น พระราม 4 MRT หัวลำโพง


 

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

นายจ้างลูกจ้างในการทำงานร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพราะกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน นายจ้างและลูกจ้างจะกำหนดกฎกติกามารยาทให้มีมาตรฐานขั้นต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองแรงงานไม่ได้คุ้มครองนายจ้าง เพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มบางประเภท การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ลดขั้นตอนไม่ต้องส่งให้กับทางราชการอีกต่อไป เพียงแต่ประกาศโดยเปิดเผยเท่านั้น และสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับก็เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการเกษียณอายุของลูกจ้างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน การฝ่าฝืนไม่จ่ายเงินเลิกจ้างจากการเกษียณอายุมีบทลงโทษจำคุกและปรับ ซึ่งนายจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน 
  2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


เนื้อหาการฝึกอบรม :

 

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

 


หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม            :
 หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
                    - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

                    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

Early Bird  ท่านละ 3,500 บาท

 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%)

 

 

 

 

อัตราค่าอบรม 1 ท่าน 

 (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

 Normal ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

 

 
Online:  1
Visits:  621,409
Today:  13
PageView/Month:  8,566