www.ptstraining.in.th

 

 

กฎหมายแรงงาน ONLINE (อาจารย์แซม)

รุ่นที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 -- เวลา 13.00-17.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2563  เวลา 13.00-17.00 น.


เรียน ONLINE : ผ่านโปรแกรม ZOOM พูดคุยเห็นหน้ากันแบบสดๆ

หมายเหตุ : สมัครใช้ ZOOM ฟรี ตาม Link : https://zoom.us/

เหมาะสำหรับ :
 เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
  2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


เนื้อหาการฝึกอบรม :
1. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารต้องรู้


• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะตัวแทนนายจ้าง
• หลักการใช้กฎหมายเพื่อสร้างรากฐานและความมั่นคงให้กับองค์กร
• ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
• สรุปย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับที่ผู้บริหารและ HR พลาดไม่ได้
• สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานกว่า 20 ฉบับ

2. กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การโอนย้าย และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

• การเลือกรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท
• ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแรงงานและข้อควรระวังในการตกลงกับผู้สมัครงาน
• ความแตกต่างของการจ้างงานทั่วไป การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง
• เงื่อนไขการทดลองงาน การประเมินผลงาน และการขยายเวลาการทดลองงาน
• การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง และการป้องกันความเสียหายจากการทำงาน
• หลักการปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง ลูกจ้างเด็ก และความเสมอภาคทางเพศ
• อำนาจของฝ่ายบริหารในการโอนย้ายตำแหน่ง ย้ายแผนก และย้ายสถานที่ทำงาน
• การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

3. กฎหมายเกี่ยวกับวันเวลาทำงานปกติ วันหยุด และวันลา

• การกำหนดเวลาการทำงาน จำนวนชั่วโมง และเวลาพักของงานประเภทต่างๆ
• การกำหนดวันหยุด 3 ประเภท วันลา 6 ประเภท ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ
• การลาป่วยและการหยุดงานเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาการทำงาน
• หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการเปลี่ยนวันหยุด

?? กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่นๆ

• ความแตกต่างของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ
• เงิน 4 ประเภท ที่นายจ้างต้องจ่าย หลักการคำนวณ และกำหนดการจ่าย
• หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมาย
• สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และตามผลงาน
• เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในระหว่างที่จำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว
• การหักเงินค่าตอบแทน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง

4. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

• หลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานลูกจ้าง
• กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ภายในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
• ประเภทของวินัยและโทษทางวินัย รวมถึงสาเหตุของการฝ่าฝืนและการป้องกัน
• ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย (การสอบสวน หนังสือเตือน และการพักงาน)
• ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง การลาออก และเกษียณอายุ
• หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า การจ่ายค่าชดเชยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
• การย้ายสถานประกอบกิจการ และการนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้
• การป้องกันปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
• สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
• พนักงานตรวจแรงงาน ศาลแรงงาน และความรับผิดทางอาญา

อกสารประกอบการสัมมนา Online : File PDF ??

• คู่มือประกอบการสัมมนา (Slide Presentation)
• กฎหมายแพ่งฯ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ตัวแทน และนายหน้า
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขล่าสุด
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แก้ไขล่าสุด
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
• กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

อัตรา การลงทะเบียนสัมมนา ONLINE

• อัตราพิเศษท่านละ 1,500 บาท (จากปกติ 2,500)
• ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

?? ขั้นตอนการสมัครเรียนกฎหมายแรงงาน Online in ZOOM :

1. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE
2. ชำระเงินและแนบหลักฐานมาพร้อมกับการลงทะเบียน
3. รอรับ Email ยืนยันภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียนแล้ว
4. สมัคร Zoom Account ตาม Link : https://zoom.us/

 

วิทยากร :        อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
                    - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

                    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัด

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม ) 

ราคา บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,500 บาท

   

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  1.5 %

ราคาสุทธิ 

ค่าอบรม 1 ท่าน

1,500

105

(23)

1,582

Download หลักสูตรได้ที่นี่

 

 
Online:  1
Visits:  752,850
Today:  130
PageView/Month:  4,674