www.ptstraining.in.th

 

 

ครบเครื่องเรื่อง”การนำเข้า-ส่งออก” เพื่อชิงความได้เปรียบ


 

รุ่นถัดไปวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


Novotel Bangkok Hotel สุขุมวิท 20

 


 

เนื่องจากในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีการนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อส่งออก หรือซื้อสินค้าจากประเทศหนึ่งส่งไปขายอีกประเทศหนึ่ง ขั้นตอนมีการสลับซ้อน ประเทศคู่ค้ามีกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่กำหนด การใช้เทอมการค้าอย่างไรถึงเหมาะสมให้ได้ประโยชน์ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการชำระเงินที่มีความเสี่ยงจะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร และการใช้สิทธิประโยชน์ศุลกากรในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงในเรื่องการค้าเสรี

        หลักสูตรนี้นำเสนอเรื่องเทอมการค้าสากล เครื่องมือในการชำระเงิน เทคนิคในการใช้เทอม แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพิธีการศุลกากร การเลือกเงื่อนไขในการประกันภัย การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ : 

          ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า  และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารที่มีข้อผิดพลาด(Discrepancy) และเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อ

 

 

 

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

 2. วงจรนำเข้า-ส่งออก

 3.ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า

 4. สัญญาซื้อขาย สาระสำคัญในการทำสัญญา ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้าการชำระค่าสินค้า

 5. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2020)

           5.1         Rules for any mode or modes of transport

           5.2         Rules for sea and Inland waterway of transport

 6. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ

 7. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

7.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Docume


7.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

7.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

 8. เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forward Contract, Option, Swap ฯลฯ

 9. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

 10. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

 11. พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า

 12. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร

 13. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอคืนอากรมาตรา 19 ทวิ เขตปลอดอากร(Free Zone) เป็นต้น

 14. กรณีศึกษา

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร         อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์ 

ที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.

อดีตผู้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจส่งออกนำเข้า ศูนย์สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 


วิธีการสัมมนา 

อัตราค่าสัมมนา 

          (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  1.5 %

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา ท่านละ 

3,900

273

(117)

4,056

  Early Bird ชำระล่วงหน้า5วัน 

3,500

245

(105)

3,640

   สมัคร 3  ท่านๆละ 

3,200

224

(96)

3,328
 
Online:  1
Visits:  691,969
Today:  129
PageView/Month:  8,678