www.ptstraining.in.th

 

 

ครบเครื่องเรื่อง”การนำเข้า-ส่งออก”

วันที่ 17 มกราคม 2563  เวลา 09.00-16.00 น. 

The Palazzo รัชดา

 


 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการส่งสินค้าออกในกลุ่มประเทศได้มีข้อตกลงในการลดหย่อนภาษีให้กันและกัน เช่น AFTA, FTAจำเป็นต้องมีเอกสารเพื่อสำแดงในการลดหย่อนภาษี การจัดทำก็ต้องให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ของข้อตกลงการส่งออกก็มีโอกาสที่ดี แน่นอนต้องมีผู้ซื้อหลากหลาย การใช้เครื่องมือในการชำระค่าสินค้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง การคิดราคาค่าสินค้าก็ต้องใช้เทอมการค้าสากลมาเป็นตัวกำหนดราคาและ The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ที่ได้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554)  ผู้ส่งออกต้องทำความเข้าใจ เพื่อเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในเชิงการค้า

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ : 

          ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่องIncoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า  และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารที่มีข้อผิดพลาด(Discrepancy) และเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อ

 

 

หัวข้อการสัมมนา

          1.  กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย

1.1     เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย

1.2     ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ

1.3         เสนอขาย

  1. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย

2.1         ข้อควรระวัง

2.2         เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง

2.3         พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า

3.    วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า

การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

  1. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ

(International  Commercial Terms หรือ Incoterms ® 2010)

5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

    6.    การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด

    7.   การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง

    8.   การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร

    9.   การทำ Insurance ในการส่งออก

10. วิธีการโอน L/C ให้กับผู้อื่น

10.1      การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C

10.2      การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง(ตั๋วประกบ)

10.3      การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย

11. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword  Contract, Spot Contract, ฯลฯ

12. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
13. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

 

 

วิทยากร     อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์ 

ที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.

อดีตผู้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจส่งออกนำเข้า ศูนย์สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติของบริษัทส่งออก  ผู้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนักงานธนาคารด้านต่างประเทศ

 


วิธีการสัมมนา 

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา ท่านละ 

3,500

245

(105)

3,640

 


 
Online:  2
Visits:  589,251
Today:  60
PageView/Month:  3,611