www.ptstraining.in.th

    
 • อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

เกี่ยวกับวิทยากร

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 • Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

การฝึกอบรม - สัมมนา

 • Certificated to Train the Trainer
 • Certificated to Excellent to Customer Service

    (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

 • Certificated to Impressive Personality Development Program

    (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

ประสบการณ์

 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนาหลายแห่ง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม 

          บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

           บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 • ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

          ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ

          บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด


ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

อาจารย์พิเศษประจำ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

วิทยากรรับเชิญประจาของบริษัท และสถาบัน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผลงานทางวิชาการ

 • เขียนบทความลงคอลัมน์ “เปิด..อก..คุย” ในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย ลงประจารายปักษ์
 • เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน 

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์

 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง

 

Top Hit & Latest Training Course (บางส่วน)

 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ
 • สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
 • Customer Service Excellence
 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
 • Super Manager for New Manager
 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Excellence Thinking for Problem Solving & Decision Making

 

บริษัทและหน่วยงานราชการที่เชิญไปบรรยาย (บางส่วน)

* SCG CHEMICALS CO.,LTD.

* SCG LOGISTIC CO.,LTD.

* THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

* BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION)

* MK SERVICE TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT)

* EASY BUY CO.,LTD.

* GLICO (THAILAND) CO.,LTD.

* BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA)

* TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบัวคู่)

* NEC INFRONTIA THAI LIMITED.

* CEREBOS (THAILAND) CO.,LTD. (BRANDS)

* DURBELL (THAILAND) CO.,LTD. (REDBULL)

* SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED. (PEPSI)

* BSA GROUP. (PTT.)

* TTM (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด)

* KIATNAKIN BANK

* HITACHI METAL (THAILAND) CO.,LTD.

 

 

 
Online:  4
Visits:  815,466
Today:  75
PageView/Month:  1,629