www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร : การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

 รุ่น 4 วันที่สัมมนา : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เวลา : 09.00—16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมอไร้ซ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : อ.บรรพต เทพฤทธิ์

อัตราค่าสัมมนา 3,600.- /รวมภาษี 3,852.- / นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท

 

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม
การบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปราย

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน
ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26 มกราคม 2562  ในเขตกุรุงเทพ
รุ่น 2 วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562   ในจังหวัดชลบุรี
รุ่น 3 วันที่ 23 มีนาคม 2562     ในกรุงเทพฯ 


หัวข้อการอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
1. แนวคิด Daily Management
2. องค์ประกอบของ Daily Management
3. บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
4. แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
5. เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
6. เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
7. เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
8. เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
Workshop : กรณีศึกษาของโรงงาน

วิทยากร  อาจารย์บรรพต  เทพฤทธิ์

 

ประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน

Holy Plas Company Limited

Thongchai Mitoyo Company Limited

Thai Steel Cable Public Company Limited

 Srithai Auto Seat Industry Co., Ltd. 

 GFPT Public Company Limited

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

 

วิธีการสัมมนา 

Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน 

(รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย อาหารกลางวัน Coffee Break วุฒิบัตร ) 

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา / 1 ท่าน

3,600

252

(108)

3,744

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

(99)

3,432

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 
Online:  2
Visits:  521,502
Today:  129
PageView/Month:  17,557