www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร : การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

 

รุ่น 4 วันที่สัมมนา : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 09.00—16.00 น.
 

 

สถานที่ : โรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร

 

วิทยากร : อ.วีรปรัชญ์  สิงห์สัตย์

 

 

การดำเนินงานของแต่ละองค์กรย่อมมีกระบวนการที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะ และมีการกำหนดตำแหน่งงานขึ้นมาเพื่อทำให้ที่ให้กระบวนการนั้นๆบรรลุตามเป้า หมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาของทุกองค์คือ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งๆนั้นๆไม่ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ หรือต้องควบคุมอะไร อย่างไร เพื่ออะไร จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการนั้นและกระบวนการถัดไป
                  การบริหารงานประจำวัน คือเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพทำให้แต่ละตำแหน่งสามารถวิเคราะห์ บริหารการทำงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการถัดไป


วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1.      มีความเข้าใจในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)2

2       .มีความเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารงานประจำวัน

3.       มีความเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารงานประจำวัน

  1.  

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :           

1. หลักการและแนวคิด 
         - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
         - ผังกระบวนการดำเนินงาน
         - ภาระหน้าที่ของกระบวนการที่มีต่อลูกค้าภายใน
         - SDCA และ PDCA เพื่อการบริหาร
         - การมอบหมายงานและการตรวจสอบ
2. การบริหารงานประจำวัน
         - ขั้นตอนการบริหารงานประจำวัน
         - การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าภายใน  
         - การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและดัชนีชี้วัด   

                         - การกำหนดผังกระบวนการปฏิบัติงาน
                         - การวิเคราะห์คุณภาพและจุดควบคุมของงาน
                         - การจัดทำบันทึกและการรายงานผล
                         - ระบบการรายงานความผิดปกติ
                         - การดำเนินการแก้ไขป้องกัน
                         - เครื่องมือสำหรับช่วยการบริหารงานประจำวัน
 3. Workshop

4. สรุปประเด็นสำคัญ ข้อคิดเห็น และซักถาม

วิทยากร  อาจารย์วีรปรัชญ์  สิงห์สัตย์ 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม         1 วัน (09.00-16.00 น.)                

จำนวนผู้เข้าอบรม:         30  คน

รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                     þ ปฏิบัติการ                ¨  สาธิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:       ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร   ระดับบริหาร

 

Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน 

        (รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ เครื่องดื่มอาหารว่างตลอดการอบรม)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา / 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

    Pro 1 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น(รับส่วนลด 900 บาท)

9,900

693

(297)

10,296

    Pro 2 สมัคร 5 ท่าน/รุ่น   (รับส่วนลด 1,500 บาท)

16,000

1,120

(480)

16,640

                                               ทุกหลักสูตรมอบวุฒิบัตร

 

 
Online:  1
Visits:  815,417
Today:  26
PageView/Month:  1,580