www.ptstraining.in.th

 

หลักสูตร  กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

(Strategies of Presentations for Professional )

วันที่ 28 มีนาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด์ออร์คิด

Posted by on Aug 20, 2009

 

ระยะเวลา 1 วัน(แบบเข้มข้น)

จะนำเสนองานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรช่วยคุณได้

หลักการและเหตุผล

      ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน เพื่อให้ผลลัพธ์ของการนำเสนองานบรรลุตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 ความสำเร็จต่อการนำเสนอของผู้เข้ารับการอบรมนั้น เกิดมาจากเรื่องของการนำเสนองานอย่างเป็นขั้นตอนและมีหลักการที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการนำเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง ทัศนคติที่ดี การถามและตอบคำถามอย่างน่าฟังน่าตอบสื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอเหล่านี้ช่วยสร้างโอกาสอันดี หลายประการให้กับตัวผู้เข้ารับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และส่งผลต่อความสำเร็จให้กับการนำเสนองานนั้นๆ 

     
 หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะรอบด้าน เพื่อใช้ในการนำเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอจากสองส่วนที่สำคัญ ส่วนแรกคือด้านของผู้ที่นำเสนอ ส่วนที่สองคือส่วนของการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนำเสนอที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของธุรกิจ ส่วนด้านของตัวผู้เข้ารับการอบรมเองจะช่วยสร้างทักษะ และเพิ่มพูนเทคนิคสำคัญต่อการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

“ผู้ฟังจะเข้าใจและเชื่อคุณ แค่เพียงการนำเสนอให้ได้อย่างมือโปร”

จุดประสงค์

 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆของการนำเสนองานในแบบของมือโปร 
 2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความเชื่อมั่นมั่นใจ และน่าเชื่อถือในการนำเสนองานให้กับองค์กร 
 3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาการนำเสนองานในด้านของผู้นำเสนอและตัวงานที่นำเสนอ 
 4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานได้ทุกรูปแบบ

กำหนดการอบรม/เนื้อหาการอบรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

1 การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก

-       Workshop 1 : การพูดหน้าห้องคนละ 3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอที่ถูกวิธี

-       หลักการและศิลปะการพูด เพื่อการนำไปใช้กับการทำงาน

-       การเตรียมเรื่องพูด (The Preparation)

-       การจัดเรื่อง –การกล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง-การฝึก การซ้อมพุด

10.30-12.00น.

2.ขั้นตอนของการเตรียมตัวในการนำเสนออย่างถูกวิธี 

 • การเตรียมตัว (Preparation)
 • การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
 • การนำเสนอ (Presentation in Practice)
 • การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)

13.00-15.00

3.การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสนอ

4.การสร้างความมั่นใจในการถ่ายทอดเรื่องยากๆ ซับซ้อน ให้เข้าใจได้ง่าย

5.การประเมินวิธีการจัดการนำเสนอ 

 • ขั้นตอนการจัดการนำเสนอ  
 • การจัดเตรียมสื่อต่างๆ ในการนำเสนอให้ตรงกับผู้ฟัง
 • การเน้นจุดที่สำคัญของการนำเสนอ อย่างมีความเป็นเหตุ เป็นผล 
 • การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในปัจจัยต่างๆ ของการนำเสนอ  

Workshop 2 การฝึกนำเสนอ  

 1. 6.      เทคนิคการแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนำเสนอ 
 • หลักการพูด การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
 • การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
 • การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
 • การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง 

 

วิทยากรนำการสัมมนา 

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

 • Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER
 • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
 • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

 
Online:  2
Visits:  815,456
Today:  65
PageView/Month:  1,619