www.ptstraining.in.th

Image result for à¸?ร.ภาวัà¸? อุปà¸?ัมภ์à¹?ชื้อ

การศึกษา
 National Institute of Development Administration D.P.A. in Public and Private Management
 National Institute of Development Administration M.Econ in Financial Economics
 Mahidol University B.Eng in Industrial Engineer


วุฒิบัตร
 Lean Six Sigma –Black Belt จาก Tesco Academy, England 
 ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.

ประสบการณ์ทำงาน
 2560 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย 
 2560 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการจัดการปฏิบัติการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ บริษัท ยูนีค โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต บริษัท สยามแคสติ้ง จำกัด 
 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการจัดการการเงิน การบริหารโครงการ และการลดต้นทุนการ ผลิต กลุ่มบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษรายวิชาด้านการเงิน การจัดการต้นทุน และการวิเคราะห์โครงการ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ 
 2550 – ปัจจุบัน วิทยากรด้านการจัดการการเงิน การบริหารโครงการ และการลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 2560 ที่ปรึกษาด้านการจัดการปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 2558 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต บริษัท ไทยโทเวล จำกัด 
 2558 ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์จุดคุ้มทุนการซื้อบริการหลังการขาย บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด 
 2558 – 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2558 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงการให้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 2558 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงการให้บริการด้านการขนส่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 2558 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัท พาวเวอร์ยูต้า จำกัด 
 2557 ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัท สโนวเฮ้าส์ จำกัด 
 2554 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการปฏิบัติการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
 2550 – 2553 ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม โรงงานผลิตอิมเมจดีไวซ์ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี จำกัด 
 2549 – 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวิศวกรรม บริษัท ดีเอชแอล จำกัด 
 2545 – 2548 วิศวกรอาวุโส บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด 
 2543 – 2544 วิศวกรโครงการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
 การคำนวณต้นทุนและการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิค 5ส, TQM (Total Quality Management), หลักสูตร Lean Six Sigma และ Six Sigma Green Belt, QC 7 tools
 การจัดการโครงการ (Project Management) 
 วางแผนลงทุนทางการเงิน (Financial Investment Planning) ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนรวม สัญญาการ-ซื้อขายล่วงหน้า และการลงทุนในทองคำ 
 การวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis),  การวิเคราะห์งบการเงิน (Budgeting Analysis) และ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) 
 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance) 
 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics for Business Decision) 
 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 กลุ่มบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (หลักสูตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, การจัดการโครงการ, วางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล) 
 หลักสูตรพัฒนาครู สำนักครูและบุคคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (หลักสูตรการวางแผนลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล)
 อาจารย์พิเศษด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 
Online:  1
Visits:  815,423
Today:  32
PageView/Month:  1,586