www.ptstraining.in.th

 

 

 

การบริหารงานขนส่ง

(Transportation Management)

25 เมษายน 2562

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 (โชนสุขุมวิท)

 


 

 

 

หลักการและเหตุผลทำไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี้  

          ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดส่งเป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ดี ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา   ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

หัวข้อการอบรม

 

Ü  การขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad Perspectives)

 

Ü  หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า (Fundamental concept)

 

Ü  รูปแบบหลักของการขนส่ง (Mode of Transportation)

 

Ü  การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (International Freight Transport and Trade Agreement)

Ü  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)

Ü  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Process)

Ü  การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง (Routing and Scheduling)

Ü  โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า (Transport Cost Structure)

 

Ü  การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก (Transport Outsourcing)

Ü  การควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง (Monitoring Transport Service Quality)

Ü  การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า (Technology Application)

Ü  ตัวชี้วัดผลงานการปฏิบัติงานขนส่ง (Transport KPI)

Ü  เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง (Techniques for Transport Cost Reduction)

Ü  การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ last mile delivery ที่กำลังบูม

Ü  การส่งมอบสินค้าแบบรวดเร็วทันเวลาพอดีเป๊ะ หรือ JIT(Just in Time) Delivery

Ü  Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

Ü  กรณีศึกษา (Case study)

 

 

วิทยากร (Trainer)  อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain & Logistics) ที่คร่ำหวอดในวงการด้านนี้มาหลายสิบปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต้องการผสมผสานโดยนำแนวปฏิบัติที่เป็นเนื้องานจริงที่สามารถจับต้องได้ มาเป็นแกนหลักและนำเอาแนวทางทฤษฎีหรือมาตราฐานสากลมาประยุกต์และต่อยอด เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อน Value Chain ของทั้งองค์กรและล่าสุดกับการนำแนวคิด ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) มาใช้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประสบการณ์บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ด้าน Supply Chain และ Logistics ในด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transporation) , คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า , การจัดการด้าน Value Added Service การบริหารจัดการ Outsource Service Provide เครื่องมือพัฒนาองค์กรต่างๆ เช่น ISO Lean Quick Response จากหลายองค์กรที่ได้ร่วมงานในฐานะผู้บริหารระดับสูง เช่น

 

-       บริษัท เอเชียบุ๊คส์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการซัพพลายเชน

-       บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน

-      กลุ่มบริษัทโหงวฮก ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านสายการเดินเรือระหว่างประเทศในฐานะผู้บริหารด้าน Information Technology, System Process และ Operation

        คณะกรรมการพจิารณารางวลัระดบัประเทศ ELMA - Export Logistics Model Awards ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   , คณะกรรมการ Global Logistics Trade Facilitation สภาผู้สู่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย  , คณะอนุกรรมการพิจารณา Logistics Standard สภาผู้สู่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย  คณะกรรมพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกิส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

         คณะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทยสมาพันธ์โลจิกส์ติกส์ไทย, สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม , มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 

อัตราค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,500

245

(105)

3,640

Pro 1 สมัคร 3 ท่านๆ ละ 3,300 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 

 
Online:  7
Visits:  481,383
Today:  186
PageView/Month:  5,485