www.ptstraining.in.th

 

 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับ การพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ 

(Modern Human Resource Officer) 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรม Saint James สุขุมวิท 26 

 


 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ   การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงานและเข้าใจองค์กร

 

การอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

 

ใครควรเข้า (Who Should Attend)

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร   และสร้างพลังในการดึงความสามารถ และศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

 


 หัวข้อเรียนรู้ :   

 

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารปรารถนา

คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่

Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจและเข้ากับ    กระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR ที่องค์กรคาดหวัง

- งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

- งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง

- งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง

- การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

- งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป

- สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่ควรรู้

- การประชาสัมพันธ์ในงานด้าน HR

- เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาด   การมาสาย การลาออก และอื่น ๆ

- การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร

- เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้

- สิ่งทีต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำถามคำตอบ

 

 

 

 วิทยากร ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 

การศึกษาและวุฒิบัตร

 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ในงานวิทยากรและที่ปรึกษา

      วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ HR

       ประจำบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด (PTC) 

 

 

      วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระให้กับ

 

 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,800

266

114

3,952

Early bird ชำระก่อนล่วงหน้า

3,400

238

102

3,536

 

 
Online:  11
Visits:  481,360
Today:  163
PageView/Month:  5,455