www.ptstraining.in.th

 

 

เทคนิคการบริหารเพื่อเสริมความภักดีต่อองค์กร 

(Promoting Employee Loyalty Technique)  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรม Saint James สุขุมวิท 26 


 

 

ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะพนักงานที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญที่สุด เน้นไปที่   การสร้างเสริมสมรรถนะ (Competence) และความภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty) เนื่องจากสองเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดต่อผล   การปฏิบัติงานของพนักงานและต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  แต่ภายใต้สถานการณ์แข่งขันกันแย่งชิงคนทำงานและความรู้สึกเป็นอิสระใน    การทำงาน ได้ส่งผลให้พนักงานจำนวนหนึ่งขาดความรู้สึกเชื่อมโยง และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานมากขึ้น องค์กรจึงต้องพยายามบริหารจัดการเพื่อให้พนักงานมีทั้งสมรรถนะและความภักดีต่อองค์การอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้องค์กรเสริมสร้างและธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ ฝึกทักษะและเสริมมุมมองในเรื่องต่อไปนี้

            +   ความหมาย ความสำคัญและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความภักดีต่อองค์กร  (Employee Loyalty)

            +   บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องเสริมสร้างและบริหารจัดการให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรอย่างได้ผล       

        +   เทคนิคและแนวทางในการเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กรที่นำไปต่อยอดใช้งานในธุรกิจได้                                                                           

            +   การนำเอาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้เพื่อการเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

 

ใครควรเข้าอบรม (Who should attend)

 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานจากทุกสายงานและทีม HR หรือทีม OD ที่รับผิดชอบงานนี้

 

 

หัวข้อเรียนรู้ :  

 

ทำไมองค์กรจึงอยากให้พนักงานภักดีต่อองค์กร

ความหมายและความสำคัญของความภักดีต่อองค์กร  (Employee Loyalty)

ประโยชน์จากการที่พนักงานมีความภักดีต่อองค์กร ทั้งต่อองค์กร ต่องานและต่อผู้บังคับบัญชา  

พนักงานที่มีความภักดีต่อองค์กรจะเป็นคนที่มีคุณลักษณะอย่างไร  

บทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างานในการเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty)

เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty) 

1)  เสริมสร้างความพึงพอใจภายในตัวงานให้แก่พนักงาน 

2)  ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความไว้วางใจต่อกัน และต่อหัวหน้างาน

3)  ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างแข็งขัน 

4)  การจัดทำค่านิยมองค์กร (Corporate Value) และกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภักดีต่อองค์กร

5)  การจัดการระบบและเงื่อนไขของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างจูงใจและตอบสนองต่อการสร้างผลงาน

กรณีศึกษาและข้อแนะนำในการปรับใช้งานในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty) 

เราจะทำอย่างไรต่อไป (The Way Forward) กับความภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty) 

 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

วิทยากร ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 

การศึกษาและวุฒิบัตร

 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ในงานวิทยากรและที่ปรึกษา

      วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ HR

       ประจำบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด (PTC) 

 

 

      วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระให้กับ

 

 

 

ค่าลงทะเบียน 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT 

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 

3,800

266

114

3,952

Early bird ชำระก่อนล่วงหน้า

3,400

238

102

3,536

 

 
Online:  5
Visits:  537,635
Today:  395
PageView/Month:  11,854