www.ptstraining.in.th

 

หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0   

(Supervisory Skills Development) 

24 พฤษภาคม 2562

รุ่นถัดไปวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เวลา  09.00-16.00 น. โรงแรมไอบิส นานา สุขุมวิท ซอย 4 

 


หลักการและเหตุผล:

โดยหลักการที่ว่า “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ”องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by people)” ซึ่งสองประเด็นนี้ ผู้บริหารจักต้อง    "ทำอย่างไร" ให้ "สอดคล้องกัน (Alignment)" เพื่อ "บรรลุ" ทั้ง "ประสิทธิภาพของคน" และ "ประสิทธิผลของงาน" ที่เป็นไปตามการเปลี่ยนผ่านสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้นั่นเอง                  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  • เข้าใจหลักการในการบริหารคนยุค 4.0
  • เรียนรู้แนวทางจากกรณีศึกษาการบริหารคนกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการแข่งขันยุค 4.0

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม :  

  • จากอดีต - ปัจจุบัน : สี่ยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบริหารคนอย่างไร
  • การจัดการกับ "พฤติกรรม" กับการทำงานของคนในองค์กรทั้งสี่ช่วงวัย

1.ช่วงวัย Baby Boom

2.ช่วงวัย Gen. X

3.ช่วงวัย Gen. Y

4.ช่วงวัย Gen. Net

  • ประเทศไทย 4.0 : คนไทย "ต้องทำตัว" อย่างไร

1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คืออะไร

2.อินเตอร์เน็ตคือทุกสิ่ง (Internet of Things) บอกอะไร

3.การบริหารธุรกิจแบบ 4.0  มุมมองเชิงสร้างคุณค่าภายใต้ข้อจำกัดในทุกสิ่ง

4.การบริหารคนยุค 4.0  วิธีการที่สร้างสรรค์ภายใต้การแข่งขันที่หนักหนา

  • กระบวนทัศน์การบริหาร 4.0

1.แปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า

2.เน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ยึดติดที่ตัวบุคคลหรือวิธีการ

3.ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องครอบครอง

4.กฎเกณฑ์ปรับเปลี่ยนได้

5.อย่าติดกับดักความสำเร็จในอดีต

6.แสวงหาโอกาสจากข้อจำกัด

  • "ศาสตร์การบริหารคน 4.0" ประกอบด้วย

            1.ดูคนออก ด้วยการวิเคราะห์คน 4 ยุค : Baby Boom, Gen. X, Gen. Y และ Gen. Net

            2.บอกคนได้ ด้วยการสอนคน 4 แบบ : Inquire, Inspire, Implement และ Integrate

            3.ใช้คนเป็น ด้วย "5ส." : สั่นกระดิ่ง, สนับสนุน / ส่งเสริม / สรรเสริญ, สนุก, สร้างสิ่งใหม่และสำนึกคุณ   

              4.เก่งจูงใจคน ด้วย "จิตวิทยาจูงใจคน" ทั้งที่เป็น "ตัวเงิน" และ "ไม่เป็นตัวเงิน"

            5.ปั้นทายาท ด้วย "แผนสืบทอดตำแหน่ง" ควบคู่กับ "ภาพลักษณ์องค์กร (Branding"

  • สิ่งที่ผู้บริหารต้อง "ใส่ใจ" ยุค 4.0

1.คู่ค้า - คู่แข่ง

2.ลูกค้าวงใน - ลูกค้าวงนอก

3.พนักงาน - องค์กร

  • ตัวอย่าง "การบริหารคน" ขององค์กรระดับโลก

1.Google

2.Facebook

3.DTAC

วิทยากร  อ.พรเทพ ฉันทนาวี

ระยะเวลาฝึกอบรม   1 วัน  

วิธีการฝึกอบรม บรรยาย  เกม กรณีศึกษาและบทบาทสมมติ 

เหมาะสำหรับ :  หัวหน้างาน ผู้จัดการ 

จำนวนผู้เข้าอบรม  30  คน

Read more...


 

  
Online:  6
Visits:  481,381
Today:  184
PageView/Month:  5,483