www.ptstraining.in.th

หลักสูตร "On Boarding Program

โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ"

(On Boarding Program)

วันที่ 11 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท 

หลักการ/เหตุผล 

จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในยุคปัจจุบันต้อง “เผชิญกับความท้าทาย” ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่นาน ดังนั้น ฝ่าย HR จึงต้องเป็น “กัปตันเรือ” ในการขับเคลื่อน”ทรัพยากรบุคคล” ให้เขา รักและผูกพัน เมื่อเขา”ก้าวเข้ามา” แล้ว ก็อยากให้ อยู่กันนานๆ มาช่วยกัน “ขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อะไรและอย่างไรกับบทบาทของฝ่าย HR เพื่อให้”บุคลากร” รักและอยู่ทำงานกับองค์กรยาวนาน

แผนงาน (On Boarding Action Plan) : ทำอะไร ทำอย่างไรให้”แผนงาน” ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการได้รับ “เสียงสะท้อน” จาก พนักงานใหม่  

  1. 1.   การทำ Focus Group
  2. 2.   การทำ After Staff Probation Interview
  3. 3.   การทำ Staff Opinion Box

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัติ) 

การศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน

 

    (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

   ค่าสัมมนากรณีชำระหน้างาน ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

    Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

 

Download รายละเอียดหลักสูตร

 
Online:  2
Visits:  580,845
Today:  70
PageView/Month:  5,832