www.ptstraining.in.th

                                                                      

 

หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)”

 

 

รุ่นที่ 9 วันที่ 20 มกราคม 2564

รุ่นที่ 10 ;วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

หัวข้ออบรม

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 10.30 น.

- ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า

- ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020

- เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010

- ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก

- แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม

10.30 – 10.45 น.

พัก

10.45 – 12.00 น.

- INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน

- มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

- Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง

- ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

12.00 – 13.00 น.

Ø  พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.

- ภาระหน้าที่  ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

- ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม

- Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

14.30 – 14.45 น.

Ø พัก

14.45 – 16.00 น.

- กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS

- ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP

 - การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

- ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

- ถาม – ตอบ

 

วิทยากร  อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์ 

ระยะเวลา 1 วัน 

วิธีการสัมมนา  การบรรยาย กรณีตัวอย่าง 

จำนวนผู้เข้าอบรม  20  คน 

 


 
Online:  3
Visits:  777,768
Today:  171
PageView/Month:  1,561