www.ptstraining.in.th

                                                                      

หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)”

วันที่ 2 มีนาคม 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563

วันที่ 29 เมษายน  2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

หัวข้ออบรม

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 10.30 น.

Ø  ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า

Ø  ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020

Ø  เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010

Ø  ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก

Ø  แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม

10.30 – 10.45 น.

พัก

10.45 – 12.00 น.

Ø  INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน

Ø  มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

Ø  Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง

Ø  ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

12.00 – 13.00 น.

Ø  พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.

Ø  ภาระหน้าที่  ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

Ø  ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม

Ø  Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

14.30 – 14.45 น.

Ø พัก

14.45 – 16.00 น.

Ø  กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS

Ø  ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP

Ø การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

Ø  ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

Ø ถาม – ตอบ

วิทยากร  อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์ 

ระยะเวลา 1 วัน 

วิธีการสัมมนา  การบรรยาย กรณีตัวอย่าง 

จำนวนผู้เข้าอบรม  30  คน 

 

อัตราค่าอบรม

 

§   (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร) 

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

Pro มา 3  ท่าน

3,200

224

(96)

3,328

 
Online:  3
Visits:  648,399
Today:  55
PageView/Month:  1,772