www.ptstraining.in.th

                                                                      

หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)”

 

 

รุ่นที่ 9 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รุ่นที่ 10 ;วันที่ 23 ธันวาคม 2563


สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

หัวข้ออบรม

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 10.30 น.

Ø  ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า

Ø  ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020

Ø  เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010

Ø  ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก

Ø  แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม

10.30 – 10.45 น.

พัก

10.45 – 12.00 น.

Ø  INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน

Ø  มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

Ø  Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง

Ø  ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

12.00 – 13.00 น.

Ø  พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.

Ø  ภาระหน้าที่  ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

Ø  ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม

Ø  Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

14.30 – 14.45 น.

Ø พัก

14.45 – 16.00 น.

Ø  กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS

Ø  ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP

Ø การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

Ø  ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

Ø ถาม – ตอบ

วิทยากร  อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์ 

ระยะเวลา 1 วัน 

วิธีการสัมมนา  การบรรยาย กรณีตัวอย่าง 

จำนวนผู้เข้าอบรม  20  คน 

 

อัตราค่าอบรม

 

§   (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒิบัตร) 

ค่าอบรมสัมมนา/วัน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  1.5 % 

ราคาสุทธิ 

ค่าอบรม 1 ท่าน 

3,900

273

(58.5)

4,114.50

Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(52.5)

3,692.50

Pro มา 3  ท่าน 

3,200

224

(96)

3,328

 
Online:  2
Visits:  693,047
Today:  757
PageView/Month:  9,781