www.ptstraining.in.th

 

หลักสูตร การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จ  

(Proactive Working to Success )


หลักการและเหตุผล :

สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพตัวเอง แข่งขันกับคนอื่น ทันสถานการณ์ การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการบริหารงาน และการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย ดังนั้นการทำงานเชิงรุก ( Proactive Management ) ที่คนทำงานในองค์กรโดยเฉพาะระดับที่เป็นผู้นำคนอื่นตั้งแต่ระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการคิด พูด และการลงมือปฏิบัติให้เกิดการทำงานเชิงรุกได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายหรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามคำพูดที่ว่า “ กันไว้ดีกว่าแก้ เพราะแย่แล้วมักจะแก้ไม่ทัน ” และการปรับปรุงพัฒนายกระดับกระบวนการหรือระบบการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้ อีกทั้งเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ากับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holders ) ตลอดไปอันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรแบบยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและความรู้ ความสำคัญของการทำงานเชิงรุก
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะด้านการทำงานเชิงรุกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และรับฟังประสบการณ์ข้อแนะนำจากวิทยากร
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง

 

เนื้อหาการอบรม 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและความรู้ ความสำคัญของการทำงานเชิงรุก

 2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะด้านการทำงานเชิงรุกต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

 3.ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และรับฟังประสบการณ์ข้อแนะนำจากวิทยากร

 4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัตินำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง

 
Online:  2
Visits:  909,516
Today:  519
PageView/Month:  1,645