www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

May 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
5 พฤษภาคม 2564

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ  

(Managing Suppliers During the Crisis) (Online)

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
6 พฤษภาคม 2564 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง รุ่นที่ 28 (Power of Negotiation) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 พฤษภาคม 2564 เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร Road to Purchasing & Supply Professional (Online) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
7 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
8 พฤษภาคม 2564 การขจัดของเสียในงาานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต อ.บรรพต เทพฤทธิ์
 11 พฤษภาคม 2564 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
 อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
12 พฤษภาคม 2564 เคล็ดลับจัดการซื้อสิ้นค่้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% (ASEAN Trade in goods agreement: ATIGA) อ.วัชระ ปิยะพงษ์
12 พฤษภาคม 2564 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร
13 พฤษภาคม 2564

การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ  

และเทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้คนที่ใช่ (Online)

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
13 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
13 พฤษภาคม 2564 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0 (Online)  อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
13-14 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง(ภาคปฏิบัติด้วย Excel)  อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
13 พฤษภาคม 2564

เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (Online)

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
14/May/2021 L/C กลยุทธ์การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
14 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน (Online) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
14 พฤษภาคม 2564

นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
17 พฤษภาคม 2564 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
17 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการนำเสนอ Story Telling แบบที่ปรึกษาการขาย (Online)

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

18 พฤษภาคม 2564 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Online อ.จันทรา  สิงหพันธุ
18 พฤษภาคม 2564

ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์  กองแก้ว
19 พฤษภาคม 2564

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4M Change Control and Effective Implementation) 

อ บรรพต เทพฤทธิ์
19 พฤษภาคม 2564 การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D & Why Why Analysis
อ.วัชระ  ศรีปาน
19 พฤษภาคม 2564

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ 

อ.เขี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
20 พฤษภาคม 2564

การปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทันสมัย 

อ.สมฤทธิ์  ชุณหรัศมิ์
20 พฤษภาคม 2564 FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition อ.ชัยมงคล ศิลธร
20 พฤษภาคม 2564 การสื่อสารและการสื่อความเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 พฤษภาคม 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
20 พฤษภาคม 2564

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Online)

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
21 พฤษภาคม 2564 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพัุนธ์
21/05/2021 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต (Online) อ.พิสิทธิ์  ชูยงค์
22 พฤษภาคม 2564 การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  (Online) อ.อนันต์  ดีโรจน์วงศ์
22/May/2020

การบริหารทีมขายอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 พฤษภาคม 2564 การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? (Online)  อ. สมบัติ  น้อยหว้า
25 พฤษภาคม 2564

EQ หัวหน้างานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ (Online)

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 พฤษภาคม 2564

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง 

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
25 พฤษภาคม 2564 กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาฏีกา (Online) อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
27 พฤษภาคม 2564

เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย  (Online) New

 

อ.สมบัติ น้อยหว้า
 28 พฤษภาคม 2564  เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoke  อ ณรงค์ ตู้ทอง
28 พฤษภาคม 2564 Training Evaluation & ROI for Training ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
28 พฤษภาคม 2564

ทำงานจัดซื้ออย่ำงมืออำชีพในกำรประหยัดต้นทุน

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  1
Visits:  785,884
Today:  214
PageView/Month:  8,134