www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

May 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
5 พฤษภาคม 2565 เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผล (Close Due) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 พฤษภาคม 2565 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร อ.วิรัตน์  บาหยัน
พฤษภาคม 2565

การนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้ปัง 

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10 พฤษภาคม 2565 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
11 พฤษภาคม 2565 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 อ.จันทรา สิงหพันธุ
11 พฤษภาคม 2565 Sales Coordinator Who Can Boost Sales พนัักงานประสานงานขาย ผู้ชวยเพิ่มยอดขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
11 พฤษภาคม 2565 การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์
11 พฤษภาคม 2565 วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
12 พฤษภาคม 2565

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (Online)

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
13 พฤษภาคม 2565 เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง (9.00-12.00) อ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
13 พฤษภาคม 2565 ทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น (13.00-16.00) อ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
13 พฤษภาคม 2565 MSA 4th edition การวิเคราะห์ระบบการวัด (Online) อ.ชัยมงคล ศิลธร
13 พฤษภาคม 2565 Production Planning & Control  อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
14 พฤษภาคม 2565

Close Due Techniques เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผล

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16 พฤษภาคม 2565 การตรวจติดตามภายใน IATF 16949: 2016 อ.ชัยมงคล ศิลธร
16 พฤษภาคม 2565 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน (Online) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
16 พฤษภาคม 2565

Online : เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล
17 พฤษภาคม 2565 ข้อกำหนด ISO 45001:2018 อ ชัยมงคล ศิลธร
17 พฤษภาคม 2565 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
17 พฤษภาคม 2565

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
18 พฤษภาคม 2565 การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร  อ.สุชาติ ประเสริฐสม
18 พฤษภาคม 2565 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Online อ.จันทรา  สิงหพันธุ
18 พฤษภาคม 2565

ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์  กองแก้ว
18 พฤษภาคม 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ.พรเทพ ฉันทนาวี
18 พฤษภาคม 2565
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
 
19 พฤษภาคม 2565

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
19 พฤษภาคม 2565  เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
19 พฤษภาคม 2565 หลักสูตร Monodzukuri  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์
19 พฤษภาคม 2565 การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D & Why Why Analysis
อ.วัชระ  ศรีปาน
20 พฤษภาคม 2565

การปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทันสมัย 

อ.สมฤทธิ์  ชุณหรัศมิ์
20 พฤษภาคม 2565

 เตรียมความพร้อม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR(Online)

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
20 พฤษภาคม 2565 ทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ .ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21 พฤษภาคม 2565 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพัุนธ์
23 พฤษภาคม 2565 เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร B2B อ.รัชเดช อติกนิษฐ
24 พฤษภาคม 2565  การสื่อสารและการสื่อความเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 พฤษภาคม 2565 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ  อ.รัชเดช อติกนิษฐ
24 พฤษภาคม 2565

การเขียนสัญญาจ้าง-การออกหนังสือเตือนต่าง ๆ  

ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคำสั่งที่ฝ่าย HR ต้องทราบ?

(Online)
 อ. สมบัติ  น้อยหว้า
24 พฤษภาคม 2565 การบริหารทีมขายอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 พฤษภาคม 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ.จันทรา สิงหพันธุ
25 พฤษภาคม 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง 

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
25 พฤษภาคม 2565 Problem Solving & Decision Making เทคนิคการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
25 พฤษภาคม 2565
อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
25 พฤษภาคม 2565 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
อ.จันทรา สิงหพันธุ
25 พฤษภาคม 2565

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

 

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
26 พฤษภาคม 2565 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26 พฤษภาคม 2565

การจัดทำ Functional Competency ของตำแหน่งงาน
เพื่อนำมาต่อยอดการสัมภาษณ์คนเข้าสู่องค์กร
 

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
27 พฤษภาคม 2565 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UPC 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า อ.มนตรี ยุวชาติ
 28 พฤษภาคม 2565

การบริหารจัดการ Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ


 
 อ ศราวุธ ไชยธงรัตน์
30 พฤษภาคม 2565 Training Evaluation & ROI for Training ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
31 พฤษภาคม 2565

ทำงานจัดซื้ออย่ำงมืออำชีพในกำรประหยัดต้นทุน

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  815,427
Today:  36
PageView/Month:  1,590