www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

January 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
7 มกราคม 2565 DFMEA (FMEA 1st Edition AIAG & VDA) อ.โยธิน  ศรีดารา
10 กุมภาพันธ์ 2565 เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
11 มกราคม 2565 การบริหารเวลาและจัดลำคับความสำคัญ อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
11 มกราคม 2565 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ (Online) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
11 มกราคม 2565 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 อ.จันทรา สิงหพันธุ
12 มกราคม 2565 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน .เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
13 มกราคม 2565 ความรู้พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก (Online) อ.จันทรา สิงหพันธุ
13 มกราคม 2565 การรับมือและจัดการข้อโต้แย้งในการงานขาย (09.00-16.00) .พรเทพ ฉันทนาวี
13 มกราคม 2565

การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค และ

Why 8D Report Why Analysis
.โยธิน ศรีดารา
14 มกราคม 2565

เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 

พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66 

.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Officer Skills Development)  อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
14 มกราคม 2565 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
17 มกราคม 2565 เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย อ.สมบัติ น้อยหว้่า
17 มกราคม 2565 Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใชั (Online) อ.สมบัติ น้อยหว้า
17 มกราคม 2565 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์  อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
18 มกราคม 2565 เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
18 มกราคม 2565 Lean Procurement การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
18 มกราคม 2565 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
19 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก(Online ครึ่งวัน) อ.จันทรา สิงหพันธุ
19 มกราคม 2565

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)

อ.รัชเดช อติกนิษฐ
19 มกราคม 2565 การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรม สำหรับ HR  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 มกราคม 2565 การประเมินผลและเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อ.พรเทพ ฉันทนาวี
 20 มกราคม 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Onsite)  อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
21 มกราคม 2565 เทคนิคการประมาณการและการวางแผนการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
22/Jan/2021 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ Production Planning อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
24/Jan/2022

กระบวนการส่งออกและนำเข้า พร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์  บาหยัน
25 มกราคม 2565 การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
26/Jan/2022 ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ (Leadership & Decision Making) อ.พรเทพ พงษ์สง่างาม
26 มกราคม 2565 นวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
26 มกราคม  2565 ้อกำหนด IATF 16949:2016 อ ชัยมงคล ศิลธร
26 มกราคม 2565 ทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer อ.รัชเดช อติกนิษฐ
 27 มกราคม 2565

ะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (Onsite)

 อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
27 มกราคม 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 มกราคม 2565

การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต

อ. อนันต์ ดีโรจนวงศ์
27 มกราคม 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Onsite)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
28 มกราคม 2565 จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 มกราคม 2565 เทคนิคการบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า-กลยุทธ์การบริหารการติดตาม-เร่งรัดหนี้สิน อ.องอาจ ฉันทสมบัติ
28 มกราคม 2565 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ (Onsite) อ.ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์
29 มกราคม 2565 กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน อ.ปัลลพ
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com  (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามเพิ่มเติม Add Line

 

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

เนื้อหาหลักสูตร 

1.     วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2565/66

2.     กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 

-    ควรจะมีข้อมูลประกอบการนำเสนออะไรบ้าง 

-    กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนำเสนออย่างไร 

3. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี ?

4. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม 

              - ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน 

                ประจำปี 

              - การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสำรวจ เพื่อกำหนด 

                แนวทางปฏิบัติ 

             - เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ 

5. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน 

               - การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ 

               - การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปีกับบริบทที่องค์กรประสบกับภาวะวิกฤติโควิดควรทำอย่างไร

              -  การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับ 

                 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี หรือไม่ อย่างไร ?

6. ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 

               - กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือน 

              - กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน  

              - กรณีปัญหาจากการกำหนด Force Rang ผลงาน

              - หากไม่กำหนด Force Rang ผลงาน  จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?

- หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจำปี จะมี 

  วิธีการปรับค่าจ้างอย่างไร ?  ฯลฯ

7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 วิธีการฝึกอบรม 

  บรรยาย  

  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

  Workshop ฝึกปฏิบัติการคำนวณและการจัดสรรงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนวิธีการ
 
Online:  1
Visits:  815,467
Today:  76
PageView/Month:  1,630