www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

January 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
13/Jan/2021 การบริหารเวลาและจัดลำคับความสำคัญ อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Officer Skills Development)  อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
14 มกราคม 2564 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ
18 มกราคม 2564 การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์
18 มกราคม 2564 การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
19 มกราคม 2564 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสืบค้น อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 มกราคม 2564 Sales Planning & Sales Forecast Analysis  อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
20 มกราคม 2564 การประเมินผลและเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อ.พรเทพ ฉันทนาวี
 20 มกราคม 2564 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  อ.วัชระ ปิยะพงษ์
21 มกราคม 2564  ศิลปะการตอบข้อโต้แย้งและการลดข้อร้องเรียนด้านการบริการกับลูกค้า  อ.ธนัยนันท์
21 มกราคม 2564 Successful Presentation อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
22/Jan/2021 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ Production Planning อ.ณรงค์  ตู้ทอง
22 มกราคม 2564

การหาความจำเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
 22 มกราคม 2564  การปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทันสมัย

 

 อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
26/Jan/2021

ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน

Excellent Logistics Improvement by Lean

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
26/Jan/2021 ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ (Leadership & Decision Making) อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
 26 มกราคม 2564

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ 

 อ.สุชาติ ประเสริฐสม
27 มกราคม 2564 การสรรหาบุคลากรเชิงรุก ดร.ชัชวาลย์ อรวงศ์ศุภทัต
27/01/2021

การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต

อ. อนันต์ ดีโรจนวงศ์
27 มกราคม 2564

เคล็ดลับจัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% 

(ASEAN Trade in goods agreement : ATIGA)

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
27 มกราคม 2564 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
28/01/2021 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
28 มกราคม 2564 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธ์
29 มกราคม 2564 การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า กลยุทธ์การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน อ.วัชระ /อ.องอาจ
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com  (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามเพิ่มเติม Add Line

 

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  1
Visits:  715,709
Today:  12
PageView/Month:  8,425