www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

November 2021 (Online)

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 พฤศจิกายน 2564 เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online) อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
3 พฤศจิกายน 2564 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์  อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
4 พฤศจิกายน 2564 าวุธของนักจัดซื้อจัดหามืออาชีพ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
4 พฤศจิกายน 2564
การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย (ครึ่งวันเช้า)
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5 พฤศจิกายน 2564 Professional Telesales (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
4 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5 พฤศจิกายน 2564

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยุควิกฤติโควิค

 

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
5 พฤศจิกายน 2564
การทำ KM ที่ดีจะนำไปสู่การต่อยอด และนำมาซึ่งองค์กรแห่งนวัตกรรม

อ.ธีระยุทธ พิบูลรุจนานนท์
5 พฤศจิกายน 2564 วามรู้พื้นฐานการนำเข้าส่งออก  อ.จันทรา สิงหพันธุ
8 พฤศจิกายน 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online) อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
9 พฤศจิกายน 2564

บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (Online)

(After Sales &CEM)

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 พฤศจิกายน 2564

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(13.00-16.00)

อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
9 พฤศจิกายน 2564 การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
9 พฤศจิกายน 2564 การจัดทำ Training Roadmap (TRM) เพื่อ Re-skill และ Up-Skill ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
9 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ ดร.ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
10 พฤศจิกายน 2564 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (Online) อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
10 พฤศจิกายน 2564

การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากร

ในระบบอิเล็คทรอนิกส์

อ.วิชัย  มากวัฒนสุข
11 พฤศจิกายน 2564 บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)  อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
11 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ความรู้พื้นฐานการนำเข้าส่งออก (Online) อ.จันทรา  สิงหพันธุ
17 พฤศจิกายน 2564 วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ  อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
17  พฤศจิกายน 2564 การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption อาจารย์รัชเดช  อติกนิษฐ 
19 พฤศจิกายน 2564

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation & ROI for Training) 

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
19 พฤศจิกายน 2564

ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 

พิเศษเจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2564/65 

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
19 พฤศจิกายน 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ครึ่งวัน)  อ.จันทรา  สิงหพันธุ
20 พฤศจิกายน 2564 Logistic & Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
22 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Online)   อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
22 พฤศจิกายน 2564

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงาน

ในยุควิกฤติโควิค

 อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
23 พฤศจิกายน 2564

กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา (Online)

อ.สิทธิศกดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
23 พฤศจิกายน 2564 การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen (Online) อ.อนันต์  ดีโรจน์วงศ์
24 พฤศจิกายน 2564 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)  ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
24 พฤศจิกายน 2564

 การตลาด ฿ การขาย ยุค 4.0 (ครึ่งวัน)

 

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย อ.สมบัติ น้อยหว้า
24 พฤศจิกายน 2564

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 

(ครึ่งวันเช้า)

อ.วิรัตน์ บาหยัน
24 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร (Online) อาจารย์รัชเดช  อติกนิษฐ 
2ุ6 พฤศจิกายน 2564 Production planning & Control  การวางแผนและควบคุมการผลิต (Online)  อ.พิสิทธิ์  ชูยงค์
25 พฤศจิกายน 2564

Online ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI)

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
27 พฤศจิกายน 2564 Problem Solving & Decision Making อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 พฤศจิกายน 2564 เจาะลึกทุกประเด็น รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม  อ.สิงห์ติยฺกร  ทวิพัฒน์
29 พฤศจิกายน 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย(ครึ่งวันเช้า) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 พฤศจิกายน 2564 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
30 พฤศจิกายน 2564 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
     

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามข้อมูล

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

หลักสูตร บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 /รุ่นถัดไปวันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.        

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล: 

 

         การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร  

 

 

 

กำหนดการ
08
.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09
.00-16.00
หัวข้อสัมมนา 

1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า 

2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ 

3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ 

       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป 

       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี 

       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย 

       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย 

          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้ 

       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย 

       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร 

       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง ซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่ 

         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร 

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า 

       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย 

       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี 

5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ 

         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ 

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 

         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร  

            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร 

         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ 

         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า 

         - เสื่อมคุณภาพ 

         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C.  

         - ชำรุดเสียหาย 

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา 

         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ 

         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock 

         - ขั้นตอนการตัด Stock 

         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ 

         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี 

         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ 

วิทยากร  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

LOGISTICS CONSULTANT 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า 

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

 

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคาท่านละ 3,200- (ไม่รวม Vat)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท

 
Online:  3
Visits:  815,483
Today:  92
PageView/Month:  1,646