www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

November

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 พฤศจิกายน 2563 การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อ.นนทพัฒน์  โพธี
3 พฤศจิกายน 2563  การบริหารจัดการ"คลังสินค้า"ทันสมัย (Modern Warehouse Management)  
6 พฤศจิกายน 2563 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ  อ.ไมตรี บุญขันธ์
6/11/2020 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 พฤศจิกายน 2563 ภาษีซื้อต้องห้าม-รายจ่ายต้องห้าม รุ่น 3 อ.สิงห์ติยกร ทวิพัฒน์
9/11/2020 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10 พฤศจิกายน 2563 พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ
10 พฤศจิกายน 2563 ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงานสู่ความสำเร็จ อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
11 พฤศจิกายน 2563 Smart Supervisor ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
11-12 พฤศจิกายน 2563

ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ

การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

อ.วัชระ ปิยะพงษ์  / อ.วิชัย มากวัฒนะสุข
12 พฤศจิกายน 2563

การจัดทำ KPI & Action Plan

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
16 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 พฤศจิกายน 2563 TWI:Training Within Industry By 3J. Techniques อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 พฤศจิกายน 2563 ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปใช้ อ.รมณีย์  กองแก้ว
18-19 พฤศจิกายน 2563 Train the Trainer เทคนิคการเป็นวิทยากร ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
20 พฤศจิกายน 2563 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 พฤศจิกายน 2562 การบริหารและจัดทำงบประมาณ อ.ธนเดช
21/11/2019 จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล  บริหารคนให้ได้ อ.พรเทพ แันทนาวี
21-22 พฤศจิกายน 2562 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง ภาคปฏิบัติ อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
22 พฤศจิกายน 2562

แนวปฎิบัติ Incoterms ® 2010 ฿ Payment  Terms สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศ

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
22 พฤศจิกายน 2562 7D Negotiation Techniques อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23/11/2019 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control) อ.พิสิทธิ์ ขูยงค์
23 พฤศจิกายน 2563 เลขานุการผุ้ช่วยผุ้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
23 พฤศจิกายน 2562 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
24 พฤศจิกายน 2563 4M Change Control and Effective Implementation อ.รมณีย์  กองแก้ว
27-28 /11/2019

Training Need Analysis and Training Yearly Plan

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
25 พฤศจิกายน 2562

การอ่าน Drawing GD&T และเครื่องมือวัดสำหรับการควบคุมคุณภาพ

อ.ณัฐพงษ์  แพเรือง
26 พฤศจิกายน 2562

การออกแบบขั้นตอนการทำงาน Work Instruction อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ณัฐพงษ์ แพเรือง
27/11/2019 กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1
ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
27 พฤศจิกายน 2562 Analytical Thinking skills for Problem Solving อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
28/11/2019 Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
28 พฤศจิกายน 2562 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 พฤศจิกายน 2562

ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน 

Excellent Logistics Improvement by Lean 

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
 29 พฤศจิกายน 2562

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ 


 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 พฤศจิกายน 2562 ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ (Leadership & Decision Making)  อ.พรเทพ
29 พฤศจิกายน 2562

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่  7 (2562)
และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
 

อ.สัจพล ส่งสมบุญ 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  1
Visits:  640,613
Today:  44
PageView/Month:  2,352