www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

November

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
3 พฤศจิกายน 2563 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
3 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563/64 (เลื่อนไปวันที่ 23 พย 2563 อ.พงศา บุญขัยวัฒนโชติ
4 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
4 พฤศจิกายน 2563

การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ

ISO 9001:2015 & IATF16949:2016

 

อ.ชัยมงคล ศิลธร
5 พฤศจิกายน 2563  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย"โดยไม่ใช้ราคา" อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 พฤศจิกายน 2563

ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง

(People Management & Power Harassment for Leaders)

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
6 พฤศจิกายน 2563

เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้

อ.สิงห์ติยกร ทวิพัฒน์
6 พฤศจิกายน 2563 ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ
10 พฤศจิกายน 2563 การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่  สถานที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20
10 พฤศจิกายน 2563 FMEA New version อ.ปรัชญา พละพันธุ์
10 พฤศจิกายน 2563 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และการประเมินผลงาน อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
10-11 พฤศจิกายน 2563

การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง  

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย 

10 พฤศจิกายน 2563 การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง อ.สุกิจ
11 พฤศจิกายน 2563 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการจัดทำรายงานการจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ
11-12 พฤศจิกายน 2563

ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ

การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

อ.วัชระ ปิยะพงษ์  / อ.วิชัย มากวัฒนะสุข
12 พฤศจิกายน 2563

เทคนิคในการบริหารจัดการค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) ในภาวะวิกฤต 

อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์
12 พฤศจิกายน 2563

เคล็ดลับการจัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
13 พฤศจิกายน 2563

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR

(Personal Data Protection Act – PDPA)

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
13  พฤศจิกายน 2563 วิถีใหม่ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
อ.พิชิต สุจริตจันทร
13 พฤศจิกายน 2563 การปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทันสมัย#1 อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
14 พฤศจิกายน 2563 เจาะลึกทุกประเด็น รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
16 พฤศจิกายน  2563

ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออก" 

อ.วัชระ ปิยะพงษ์
16 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
17  พฤศจิกายน 2563 การจัดทำ Training Roadmap สำหรับ HRD อ.พรเทพ ฉันทนาวี
17 พฤศจิกายน 2563  การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management) อ.วีรปรัชญ์  สิงห์สัตย์ 
17 พฤศจิกายน 2563 

Sales Supervisor & Area Manager

อ.สุพจน์ 
17-18 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง ภาคปฏิบัติ  อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
18 พฤศจิกายน 2563 

เทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบมืออาชีพ

อ วิชัย มากวัฒนสุข
19 พฤศจิกายน 2563 Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
19 พฤศจิกายน 2563

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

อาจารย์ มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
19 พฤศจิกายน 2563

ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

คุณรมณีย์  กองแก้ว
20 พฤศจิกายน 2563 Professional Telesales เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 พฤศจิกายน 2563 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
20 พฤศจิกายน 2563

กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย

(เลื่อนไปจัดวันที่ 30 พย เนื่องจากประกาศเป็นวันหยุด)

อ.สิทธิศกดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
20 พฤศจิกายน 2563 กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิบะพฃศ?
23 พฤศจิกายน 2563

พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

อ.พืพัฒน์พล
23 พฤศจิกายน 2563 GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement อ.กติกา  โบราณินทร์
23 พฤศจิกายน 2563  การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (APQP & PPAP)  อ.ปรัชญา พละพันธุ์
23 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ อ.ประภาภรณ์
24 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการสอนงานแบบ OJT  ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
24 พฤศจิกายน 2563 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 พฤศจิกายน 2563

 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก / Knowledge Base for Import-Export

อ.จันทรา สิงหพันธ์
24 พฤศจิกายน 2563 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 พฤศจิกายน 2563

4M Change Control & Effective Implementation

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อ.รมณีย์  กองแก้ว
27 พฤศจิกายน 2563 การควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์-ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  อ.พิทักษ์ บุญชม
25 พฤศจิกายน 2563 Root Cause Analysis การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
25 พฤศจิกายน 2563 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
25 พฤศจิกายน 2563 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25 พฤศจิกายน 2563

 Finance for Non-Finance Manager

อ.เหรียญชัย 
25 พฤศจิกายน 2563 การบริหารการจ้างเหมาแรงงาน แบบ Outsource กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ผิดกฎหมาย และลดต้นทุนสูงสุด อ.กฤษฎ์  อุทัยรัตน์
26 พฤศจิกายน 2563 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
26 พฤศจิกายน 2563 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผล อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์
26 พฤศจิกายน 2563 การบำรุงรักษาแบบมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance อ.พิสิทธิ์ / อ.ณรงค์
27 พฤศจิกายน 2563

การสื่อสารและการสื่อความเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 พฤศจิกายน 2563 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ (Warehouse) อ.ณรงค์ ตู้ทอง
27 พฤศจิกายน 2563

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ
30 พฤศจิกายน 2563  กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย  อ.สิทธิศกดิ์  ศรีธรรมวัฒนา

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามข้อมูล

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

หลักสูตร บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 /รุ่นถัดไปวันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.        

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล: 

 

         การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร  

 

 

 

กำหนดการ
08
.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09
.00-16.00
หัวข้อสัมมนา 

1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า 

2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ 

3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ 

       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป 

       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี 

       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย 

       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย 

          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้ 

       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย 

       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร 

       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง ซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่ 

         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร 

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า 

       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย 

       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี 

5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ 

         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ 

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 

         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร  

            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร 

         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ 

         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า 

         - เสื่อมคุณภาพ 

         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C.  

         - ชำรุดเสียหาย 

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา 

         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ 

         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock 

         - ขั้นตอนการตัด Stock 

         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ 

         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี 

         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ 

วิทยากร  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

LOGISTICS CONSULTANT 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า 

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

 

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคาท่านละ 3,200- (ไม่รวม Vat)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท

 
Online:  2
Visits:  715,716
Today:  19
PageView/Month:  8,432