www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

November 2023 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 พฤศจิกายน 2566 7D Negotiation Techniques อ.พรเทพ ฉันทนาวี
3 พฤศจิกายน 2566 การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต๊อกเพื่อลดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
4 พฤศจิกายน 256ุ6 การวางแผนการขายเชิงกลยุทธ์สำหรับพนักงานขายให้บรรลุเป้าหมาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 พฤศจิกายน 2565 เคล็ด(ไม่)ลับในการทำงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
7 พฤศจิกายน 2566 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

อ.พรเทพ ฉันทนาวี

 

7 พฤศจิกายน 2566 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร  อ.วิรัตน์ บาหยัน
8 พฤศจิกายน 2566 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report ฿ "Why Why Analysis อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
8 พฤศจิกายน 2566 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8 พฤศจิกายน 2566 การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา
9 พฤศจิกายน 2566 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 GEN  อ.บรรพต เทพฤทธิ์
9 พฤศจิกายน 2566 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต๊อค ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร
11 พฤศจิกายน 2566

Professional Telesales

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
14-15 พฤศจิกายน 2566 ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้ ดร.ฉัตรพล มณีกูล
15 พฤศจิกายน 2566 จิตวิทยาการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆสำหรับหัวหน้างาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 พฤศจิกายน 2566 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.จันทรา  สิงหพันธุ
17 พฤศจิกายน 2566 ครบเครื่องเรื่อง Incoterms 2020 เงื่่อนไขการค้าระหว่างประเทศ อ.จันทรา สิงหพันธุ
17  พฤศจิกายน 2566

กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
17  พฤศจิกายน 2566 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) AIAG & VDA 1st Edition อ.วิรชัย  วงษ์สุวรรณ
18 พฤศจิกายน 2566 สุดยอดหัวหน้างานยุคใหม่ อ.พรเทพ ฉันทนาวี 
22 พฤศจิกายน 2566 Analytical Thinking for Problem Solving  
22 พฤศจิกายน 2566 การรับมือและจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23 พฤศจิกายน 2566  Root Cause Analysis การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย “ผังก้างปลา” และ “Why-Why Analysis”)  อ.บรรพต เทพฤทธิ์ 
24 พฤศจิกายน 2566 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control)  อ.บรรพต  เทพฤทธิ์
24 พฤศจิกายน 2566 กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ HR ต้องรู้  อ.สัจพล ส่งสมบุญ
24 พฤศจิกายน 256 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี 
25 พฤศจิกายน 2566  MSA 4th Edition การวิเคราะห์ระบบการวัด อ.วิรชัย  วงษ์สุวรรณ
27 พฤศจิกายน 2566 เทคนิคการสร้างชุดคำถาม เพื่อเฟ้นหา "คนที่ใช่"ในการสัมภาษณ์งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 พฤศจิกายน 2566 การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัธนะ
28 พฤศจิกายน 2566 การจำแนกพิกัดศุลกากร (HS Code) ดร.ฉัตรพล มณีกูล
28 พฤศจิกายน 2566 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า อ.วิรัตน์ บาหยัน
29 พฤศจิกายน 2566 VDA 6.3 Process Audit อ.พงศ์สิทธิ์ คำนึงธรรม

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

สอบถามข้อมูล

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

หลักสูตร บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 /รุ่นถัดไปวันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.        

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล: 

 

         การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร  

 

 

 

กำหนดการ
08
.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09
.00-16.00
หัวข้อสัมมนา 

1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า 

2. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 สินค้าคงเหลือ 

3. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร 

       - กิจการที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำรายงานฯ 

       - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป 

       - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือกรณี 

       - นำสินค้าค้างสต๊อกหรือสินค้าไม่ผ่าน Q.C. ไปส่งเสริมการขาย 

       - แนวปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีสินค้าชำรุด สูญหาย เสียหาย เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ยืมไปจำหน่าย 

          ทดลองใช้ สินค้าตัวอย่าง  สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ผลิตเสร็จแล้วใช้การไม่ได้ 

       - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย 

       - กรณีขายควบสินค้าหลายชนิดอยู่ใน Pack เดียวกันจะบันทึกบัญชีอย่างไร 

       - กรณีสินค้าที่รับเข้าสต๊อกมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง ซึ่งเป็นสินค้าที่คู่ค้าชดเชยให้ในกรณีที่ 

         สินค้าบางตัวด้อยคุณภาพหรือสินค้าจากรายการโปรโมชั่นของลูกค้าจะบันทึกนำเข้าสต๊อกหรือไม่อย่างไร 

       - การตีราคาสินค้าคงเหลือการตีราคาค่าเสียหายเป็นต้นทุนสินค้า 

       - เทคนิคการตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อกอย่างถูกกฎหมาย 

       - กรณีจำหน่ายจ่ายโอนกรณีใดต้องออกใบกำกับภาษีและกรณีใดไม่ต้องออกใบกำกับภาษี 

5. แนวทางการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

6. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

         - รูปแบบของรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่และสรรพากรยอมรับ 

         - การบันทึกและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ 

7. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 

         - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (ส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร) ซึ่งสรรพากร  

            ถือเป็นการขายมีขั้นตอนอย่างไร 

         - การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดและสรรพากรยอมรับ 

         - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

8. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า 

         - เสื่อมคุณภาพ 

         - ผลิตเสร็จใช้การไม่ได้หรือไม่ผ่าน Q.C.  

         - ชำรุดเสียหาย 

9. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

         - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา 

         - การตรวจแบบสุ่มตรวจ 

         - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock 

         - ขั้นตอนการตัด Stock 

         - ตรวจนับปริมาณสินค้าขายเกินจากรายงานฯ 

         - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี 

         - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

10. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ 

วิทยากร  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

LOGISTICS CONSULTANT 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า 

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

 

อัตราค่าสัมมนา/ท่าน  

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค 2 มื้อแล้ว) 

ราคาท่านละ 3,200- (ไม่รวม Vat)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท

 
Online:  2
Visits:  909,554
Today:  557
PageView/Month:  1,683